درخواست آزادی فوری آقای دیاکو نقشینە

درخواست آزادی فوری آقای دیاکو نقشینە

بە مقامات دولت ترکیە موضوع: درخواست آزادی فوری آقای دیاکو نقشینە با احترام فراوان سازمان ما (سازمان سفراسری پناهندگان ایرانی- بی مرز) International Organisation of Iranian Refugees مطلع شدەایم کە آقای دیاکو نقشینە بمنظور نجات جان خود از دست جمهوری اسلامی ناچار بە عبور از مرز ترکیە یونان شدە کە متاسفانە توسط مرزبانان ترکیە دستگیر و اکنون در کمپ ادرنە در بازداشت بسر می برد. آقای نقشینە سالها بعنوان فعال سیاسی علیە جمهوری اسلامی مبارزە…

بیشتر بخوانید

باز هم تراژدی انسانی در مرز یونان و ترکیە

باز هم تراژدی انسانی در مرز یونان و ترکیە

باز هم تراژدی انسانی در مرز یونان و ترکیە ١٩ پناهجو قربانی سیاست ضد انسانی دولتهای ترکیە و یونان شدەاند بر اساس خبر خبرگزاریها ١٩ پناهجو، که حتی کفش و لباس بر تن نداشتەاند، در مرز ترکیە با یونان از شدت سرما خشک شدە و جان باختەاند. این پناهجویان کە از ترکیە بە مرز یونان رسیدە بودند بر اساس ادعای وزارت مهاجرت ترکیە توسط مرزبانان دولت یونان بە ترکیە برگرداندە شدەاند و در این مسیر…

بیشتر بخوانید