فراخوان سازمان بیمرز برای شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه سرکوب،دستگیری و احکام زندان فعالین کارگری در داخل ایران

فراخوان سازمان بیمرز برای شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه سرکوب،دستگیری و احکام زندان فعالین کارگری در داخل ایران

اینک تقابل رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی با کارگران به تقابلی هر روزه و خشن تبدیل گشته است ، هنوز چند روز ازصدوراحکام جنون آمیز فعالین کارگری و پیشگامان کارگری نگذشته که اوباش جمهوری اسلامی ،پاسخ خواست به حق کارگران هپکو را با باتوم و چوب وچماق میدهند . نباید در خارج کشور هیچ محلی را برای این جانیان امن گذاشت . سازمان پناهندگان بیمرز واحد استکهلم ، همه انسانهای شریف و آزادیخواه و برابری…

بیشتر بخوانید