امکانات سخاوتمندانه‌تر برای پذیرش پناهنده

امکانات سخاوتمندانه‌تر برای پذیرش پناهنده

امکانات سخاوتمندانه‌تر برای پذیرش پناهنده با تغییر مقررات ، از تابستان سال جاری، شرایط سخاوتمنداتری برای پذیرش خویشاندان نزدیک پناهجویانی که به سوئد آمده‌اند ایجاد می‌شود.  شرایط جدید پذیرش بر پایه پیوند خانوادگی با پناهجویانی که در سوئد هستند، محصول توافقی است که میان دولت ائتلافی حزب سوسیال دموکرا ت و حزب محیط زیست از یک سو و احزاب سنتر و لیبرال از سوی دیگر به دست آمده‌ است. علاوه بر امکانات بیشتر برای پذیرش خویشاوندان پناهجویان،…

بیشتر بخوانید