چه باید کرد

چه باید کرد

چه باید کرد ؟ دراین مقاله سعی می گردد به تابین و ارائه نظر درخصوص توازن قوا ، امتیازات وکاستیهای اپوزیسیون چپ ایران در مقابل نظام ارتجاع و بورژوای حاکم برایران ، بانگاهی اجمالی به نقش قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای منتفع از شرایط موجود پرداخته شود. شاید اولین و مهمترین نقطه مشترک کلیه کنشگران و احزاب چپ و حتی غیر چپ مخالف نظام حاکم برایران ( البته با تشکیک و ظن در…

بیشتر بخوانید

استفاده از روش تعین سن برای پناهجویان

استفاده از روش تعین سن برای پناهجویان

“روش آزمایش تعیین سن پزشکی قابل استفاده است” هیچ روش پزشکی وجود ندارد که سن دقیق افراد را نشان بدهد. این موضوع را اداره امور اجتماعی بعد از بررسی آزمایش سن جوانان سویدنی توسط کامره‌های مقناطیسی، ابراز می‌دارد. با این همه، روش کنونی آزمایش پزشکی استفاده خواهد شد. گزارش جدید بیان می‌دارد که استفاده از این روش برای تعیین سن پسران مطمئن‌تر است نسبت به تعیین سن دختران. یوهان سانمارتین بری‌لوند، استاد در دانشگاه تکنیکی…

بیشتر بخوانید