سایت کنترل وضعیت پناهجو

سایت کنترل وضعیت پناهجو

در سایت زیر پناهجویان میتواند که وضعیت پناهندگی شان را با وارد کردن شماره LMA کارت خود در سایت ببیند و از اخرین تصمصم اداره مهاجرت سوئد نسبت به وضعیت پناهندگیشان اگاه شوند. https://www.migrationsverket.se/Kontakta-oss/Kontrollera-din-ansokan/Utan-inloggning.html

بیشتر بخوانید