اقامت پناهجویان نوجوان تنها در سوئد

اقامت پناهجویان نوجوان تنها در سوئد

پیشنهاد قانون جدیدی که دولت روز گذشته دراختیار شورای قانون‌گذاری قرار داد، اقامت نوجوانان پناهجوی تنها را در سوئد آسان‌تر خواهدکرد. این قانون پیشنهادی، شبیه قانونی ست که پیش از این وجودداشت و به نوجوانان پناهجوی تنها اجازه می‌داد تا مادامی که مشغول تحصیل در دبیرستان هستند، در سوئد بمانند. در قانون جدید دو تغییرعمده داده شده است. حذف شرط اثبات هویت و تعیین سن و اضافه شدن اجازه‌ی کار هم‌زمان با تحصیل. ماریا فِرم،…

بیشتر بخوانید