فراری از سوی اجبار

فراری از سوی اجبار

جاانان و ناجاانان در سال جاری در مقایسه بدا سالهای یذشته کم تر در دانشگاه ها ثبت نار می کنند و از اینکه کارو شغلی را بعد از اتمار درس پیدا نخااهند کرد خسته و مأیاس می شاند .این همان عقب ماندیی رشد ی مملکت می باشدد . ممالکی که رشد و تاسعه آن بر وجاد جاانان آن کشار می باشد و چرخه صنعت و پایایی کشدار را کسانی بدو می ییرند که از لحاظ…

بیشتر بخوانید

حقوق زنان در ایران

حقوق زنان در ایران

مادر یا زن واژه کاملا آشنایست که هر انسانی بدا آن آشناست و جایگاه آن در جامعه و خداندااده کاملا واض و محرز است .تکامل فرزندان در نباد مادر بسیار دشاار است و قسدمدت بد ریدی از نیازهای آنها را فقط ی مادر می تااند بدرطدرف سازد .می ان اهمیت به زنان را در هر جامعه مدی تاان با نگاه به فرهنگ و پیشینده آن جدامدعده مشاهده کرد یعنی می تاان با نگاه بده کدتدب…

بیشتر بخوانید

مضحکه ای با چهار دهه دروغ

مضحکه ای با چهار دهه دروغ

سیستم انتخاباتی جمهاری اسلامدی تداکدندان روندی راطی کرده است که آفرینش مرگ بدرای جامعه باده است .همه تدحدالات ایدن ندظدار انتخاباتی از زمان رای ییری درباره تعئین نداع رژیم پیاز سقاط نظار پادشاهدی، تدا مداجدرای وغیره نشان از آن دارد که این روند بده ۳۳سال فرجار نهایی خاد ن دی می شاد .این فدرجدار باتاجه به ماهیت استبدادی این رژیدم فداسدد چی ی ج ن دی بادن مرگ ان را یااهی ندمدی دهد .اما در…

بیشتر بخوانید

ریشه گیری سیستمی با طناب دار

ریشه گیری سیستمی با طناب دار

بدون ش حتی اسم بردن ازکلمه اعددار بدرای خیلی از انسان ها دشاار است، چان کده اعددار معنای واقعی خشانت و عملی کاملا ضد انسداندی است .و در اکثر کشارها بدلیل مبارزه مردر حکدم شنیع اعدار از قاانین آن جاامع حذف شده است . حکم اعدار نقض حقاق ی انسان است، امدا در سیستم قضایی و حکامت ایدران اعددار کدامدلا طبیعی و امری قانانی می باشد .جمهاری اسلامی ایران با این رو در این فکر…

بیشتر بخوانید

پیام کموناردهای پاریس به مردم جهان مارس ۱۸۷۱

پیام کموناردهای پاریس به مردم جهان مارس ۱۸۷۱

کشور واژه ای است اشتباه و غیر علمی،اما انسانیت واژه ای است درست و واقعی. اسامی کشورها،واژه گانی هستند نظیر بتان و خدایان که توسط روحانیون و پادشاهان ساخته شده اند تا انسان ها را در محدوده ی معینی محصور و در جهت منافع شخصی خود بکار گیرند.اینکه ما به طور تصادفی در اینجا یا آنجا متولد شده ایم،ملیت مارا ساخته و از ما دوست و دشمن می سازد. بیاییم اسامی کشورها را به واژه…

بیشتر بخوانید

طرح تازه دولت دانمارک

طرح تازه دولت دانمارک

ینگر استوی برگ وزیر مهاجرت دانمارک طرح مالی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن دولت این کشور کمک مالی به کشورهایی که حاضر به پذیرش پناهجویان دیپورتی نیستند را قطع کند. در حال حاضر دولت دانمارک به کشورهای فقیر و توسعه نیافته کمکهای مالی می کند و برخی از این کشورها حاضر به پذیرش پناهجویان دیپورتی نیستند و معاهده ارجاع پناهجویانی که با پرونده پناهندگی آنها موافقت نشده را رد می کنند….

بیشتر بخوانید