گزارش کنفرانس سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد سوئد

IMG_5879طبق اعلام قبلی، کنفرانس سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز واحد سوئد، روز شنبه برابر با ١٧ ژوئن در شهر استکهلم برگزار شد. متاسفانه، عباس رضایی، دبیر سراسری سازمان بیمرز به علت پروسه درمان نتوانست در این کنفرانس شرکت کند.
کنفرانس با گزارش فعالیتهای سازمان در این دوره آغاز شد. گزارشی از وضعیت پناهندگی و اقدامات و کارهای اجرا شده توسط سازمان بیمرز برای حاضرین ارایه شد.

سعید آرمان دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز ابتدا از خانم “اینگرید” بە خاطر زحمات بی شائبە بە سازمان بی مرز در استکهلم قدردانی نمود و سپس از فعالین بی مرز بویژە دبیر واحد سوئد “عباس رضایی” کە بە دلیل کسالت جسمی و بستری شدن در بیمارستان قادر بە شرکت در کنفرانس نبود تشکت و قدردانی نمود بە زحمات و فعالیتهای زیادی کە انجام دادەاند.
سعید آرمان طی سخنان کوتاهی در رابطە با جنگ و قحطی و جابجایی میلیونی انسانها در خاورمیانە و کشورهای افریقایی و دیکتاتور زدە بە دلیل وجود جنگهای مهلک و خانمانسوز در سوریە و عراق و ویران شدن جوامعی همچون لیبی و غیرە میلیونها انسان بە اجبار و برای حفظ جان خود و فرزندانشان ناچار بە ترک محل زندگی خود شدەاند. سیاستهای سخت گیرانە دولتهای پناهدە پذیر بە درجە زیادی در یکسال گذشتە جلو این موج عظیم و روی آوری پناهجویان را بە کشورهای اروپایی کم کردە است و در کشورهای همجوار با ایجاد کمپ های پناهندگی انان را اسکان دادەاند. اسکان پناهجویان در این کمپها و شرایط زیست و تغذیە و بهداشت نامناسب کمپها بە غایت ضد انسانی هستند. سعید ارمان در ادامە بە سیاستهای ضد انسانی دولتهای آلمان و سوئد در رابطە با برگرداندن پناهجویان افغانی پرداخت و این سیاست را بشدت محکوم نمود. افغانستان در ۴٠ سال گذشتە یک روز ارام و توام با صلح را بخود ندیدە است و بە جهنمی برای انسانها تبدیل کردەاند. در روزی کە در زون سبز و در چند متری سفارت المان در کابل بمب عظیمی منجر شدە است و جان بالغ بر یکصد انسان را گرفتە و صدها تن را مجروح نمودە است، دولت المان اقدام بە برگرداندن پناهجویان افغانستانی نمودە است کە ماید سرمساری قرار گرفتە و طی اعتراضاتی کە در آلمان صورت گرفت دولت دیپورت پناهجویان را بە افغانستان متوقف نمود.

سعید آرمان در ادامە بە عقب نشینی دولت استرالیا دردر نتیجە تلاش وکلای مدافع پناهجویان جزیرە مانوس کە از سال ٢٠١٣ سخت ترین شرایط زندگی را بە آنان تحمیل کردە بودند تا “درس عبرتی” برای پناهجویان بشود و خیال رفتن بە استرالیا را در سر نپرورانند. در نتیجە این تلاش دولت استرالیا ناچار بە پرداخت غرامت بالغ بر ۵٠ میلیون دلار بە قریب بە ٢٠٠٠ پناهجوی مستقر در این جزیرە سدە است و انتقال انان بە استرالیا نیز حتمی شدە است. جا دارد در همینجا یادی از پناهجویانی کە در این جزیرە جان باختند و هیچگە شاهد این پیروزی نشدند، بکنیم.

سعید آرمان در ادامە بە کمپین ارتجاعی کە از جانب تعدادی براە افتادە است تحت عنوان تلاش برای مجاب کردن دولتها برای بازبینی پناهندگی سیاسی ایرانیهایی کە پای صندوقهای راە رفتەاند، پرداخت و گفت کە این روش کارسازی نیست برای تاثیرگذاری بر ایرانیان مقیم اروپا و امریکا. او در عین حال بر مضرات سفر افراد دو تابعیتی و تلاشهایی کە جمهوری اسلامی برای مقبولیت دادن خود نزد دول غربی و بە رخ کسیدن اینکە ایرانیان “مشکل” خاصی با دولت ایران ندارند، فضای سیاسی را برای متقاضیان پناهندگی نامساعد می کند. سعید ارمان در عین حال بر نا امن بودن ایران برای فعالین سیاسی، کارگری و اجتماعی تاکید نمود و تلاش سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز برای سازمان دادن پناهجویان ایرانی مقیم سوئد بویژە کمپهای پناهندگی را بعنوان اولویت کار واحد سوئد خاطر نشان نمود.

سعید آرمان در بخش دیگری از صحبتهایش بە تماس با سازمانها و نهادهای مدافع پناهندگی و ضد نژادپرستی و چپ و آزادیخواە کشور سوئد تاکید نمود و همکاری برای جلوگیری از دیپورت پناهجویان افغانستانی را بعنوان بە امر مهم در دستور کار فعالین بی مرز گذاشت.
در ادامە کنفرانس شرکت کنندگان فعالانە در مباحث شرکت نمودند و با سوال و اظهار نظر مسائل مهم و ارزندەای را طرح نمودند.

بخش دیگری از این کنفرانس بە انتخاب دبیر جدید سازمان اختصاص داده شد. محمود محمدزاده به اتفاق آرا به عنوان دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – واحد سوئد از طرف اعضای سازمان انتخاب شد. سازمان بیمرز ضمن خسته نباشید به دبیر قبلی سازمان ، عباس رضایی، و قدردانی از تمام زحمات وی، برای دبیر جدید سازمان بیمرز آرزوی موفقیت می کند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail