پیام کموناردهای پاریس به مردم جهان مارس ۱۸۷۱

کشور واژه ای است اشتباه و غیر علمی،اما انسانیت واژه ای است درست و واقعی.
اسامی کشورها،واژه گانی هستند نظیر بتان و خدایان که توسط روحانیون و پادشاهان ساخته شده اند تا انسان ها را در محدوده ی معینی محصور و در جهت منافع شخصی خود بکار گیرند.اینکه ما به طور تصادفی در اینجا یا آنجا متولد شده ایم،ملیت مارا ساخته و از ما دوست و دشمن می سازد.

بیاییم اسامی کشورها را به واژه گانی توخالی و بی ارزش تبدیل کنیم. کشور ما جایی است که در آنجا: آزادی،برابری و رفاه بر قرار باشد.
کارگران و مردم جهان، خورشید در حال طلوع است و به نابینایی ها پایان خواهد بخشید.

سر نگون باد مستبدین و جلادان،مرده باد فرانسه،زنده باد بشریت. «پیام کموناردهای پاریس به مردم جهان»_مارس ۱۸۷۱

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail