پناهجویان باید همزیستی جنسیتی در آلمان را یاد بگیرند

پناهجویان باید همزیستی جنسیتی در آلمان را یاد بگیرند»

آنته ویدمن-ماوتس، مسئول هم‌پیوندی گروه‌های اتنیک در جامعه آلمان
آنته ویدمن-ماوتس، مسئول هم‌پیوندی مهاجران در جامعه آلمان، در ارتباط با حادثه تجاوز جنسی به یک زن در شهر فرایبورگ آلمان خواستار آموزش وسیع موضوع‌های جنسیتی برای پناهجویان این کشور شد.
آنته ویدمن-ماوتس، مسئول هم‌پیوندی مهاجران در جامعه آلمان، گفته پناهجویان باید در نخستین مرکزی که برای زندگی در اختیارشان قرار می‌گیرد در دوره‌هایی شرکت کنند که در آنها “همزیستی جنسیتی در آلمان” تشریح شود.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail