ویدیو حمایتی از فعالین کارگری

ویدیو حمایتی از فعالین کارگری دستگیر شده و محکوم شده به احکام قرون وسطایی زندان در ایران.

پردل زارع فعال سیاسی

Pordelzarh1985@gmail.com

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail