مضحکه ای با چهار دهه دروغ

سیستم انتخاباتی جمهاری اسلامدی تداکدندان روندی راطی کرده است که آفرینش مرگ بدرای جامعه باده است .همه تدحدالات ایدن ندظدار انتخاباتی از زمان رای ییری درباره تعئین نداع رژیم پیاز سقاط نظار پادشاهدی، تدا مداجدرای وغیره نشان از آن دارد که این روند بده ۳۳سال فرجار نهایی خاد ن دی می شاد .این فدرجدار باتاجه به ماهیت استبدادی این رژیدم فداسدد چی ی ج ن دی بادن مرگ ان را یااهی ندمدی دهد .اما در این بین شاید هناز هم کسانی باشند که امید به بهتر شدن اوضاع امروز ایران دارندد، که می تاان آن را به ناعی بادن در خااب غفلت این عده دید، که فقط فرصت بیشتری بده ایدن سیستم پر از دروغ برای جنایات بدیدشدتدر مدی دهند .پس می تاان یفت واژه تحریم انتخابات و شرکت نکردن مردر در انتخابات ،تصمیمب رگ و درستی است .زیرا این خاد مردر هستند که می تاانند با شرکت نکردن درانتخابات پیشِ رو زنگ خطر را برای رژیم فاسد ایران به صدا درآورندد . رژیمی که اجازه سندیکاهای آزاد بده کداریدران برای تشکل های صنفی آنها رانمی دهد .چگانده می تااند شاهد وناهر مارد اعتمادی برای تائیدد صحت انتخابات باشد؟ در رژیمدی کده احد اب سیاسی آزادی فعالیت ندارند وآزادی بدیدان بدا زندان وشکنجه واعدار پاسخ داده مدی شداد، شرکت در انتخابات تاهین به شدعدار شدرکدت کننده در انتخابات است .این انتخابات را بدایدد همیشه تحریم کرد و به مردر یاد دهیم رژیدمدی که نمایندیان انتصابی، لیاقت اندتدخداب شددن ندارند .تنها تحریم این انتخابات کاردرستی بداده ومدندجدر بده افشدا ایدن رژیدم مدی شدداد . در ایران نمی تاان از ید اندتدخدابدات آزاد ودماکراتی نار برد، زیرا نمایندیانی که منتصب می شاند و در زیر ساطار شخص خامنده ای و شارای نگهبان روی کار می آیند نمیتاانندد بده صارت دماکراتی و با اراده خادشان کار کنندد .
اما این سئاال وجاد دارد، که آیا خادمسئالان به هاهر دلساز بای یند فسادودروغگایی اذیتشدان نمی کند؟ آیا وضع امروز مردر ایران و نارضایتی آنها از وضعیت اجتماعی، مالی وفرهنگی یااه آن را نمی دهد که روز جاابدهی ن دی است؟ آنان که به دروغ وعده های خاشایندی به مردر مدی دهند و در آخر با بدتر شدن اوضاع و پدرکدردن جیب خاد کار را تمار می کنند و مدیریت امدار را به دست خرابکار بعدی می سپارند .یه جدرات می تاان یفت که رژیم جمهاری اسلامی ایران با روی کار آوردن یروهی ازقاتلین و سرکابگران و ناع انجار انتخابات، کلیت واژه انتخابات را زیدر سئاال برده است .آیا در اصل انتخابی مدردمدی وجاد دارد؟مطمئناً خیر متاًسفانه حرفها و وعدده هایشان را با دادن شیرینی و شربت آغداز مدی کنند و درآخر باعملکرد بدشان آن شیریدندی را تبدیل به طعم تلخ زهر در دل مردر جامعده بده پایان می رسانند .در جامعه ی دیدکدتداتداری اسلامی وقتی نظرها و حرفهای مردر سانسار می شاد وسخنرانیدهدا در تدلداید یدان بدایدد از فیلترسختگیرانه خادشان عبار کدنددودر ید چهارچاب خا باشد، پس مدیدتدااندم حدرفدم رااینگانه تمار کنم، که بای یند فساد و خدرابدی نظار ایران را با روکشی از جنس دین و مدذهدب پنهان کرده اند، مرگ بر جمهاری اسلامی ایران.
شاهرخ بنایی

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail