کنفرانس سالانه سازمان پناهندگان ایرانی بیمرز واحد استکهلم

 

در دوسال گذشته ما شاهد جنگهای تازه و ویران کننده در خاورمیانه، اعدام های گسترده در ایران، جنگ و درگیری در افغانستان و عراق و … بوده ایم و به همین نسبت شمار پناهجویانی که خود را به هر نحوی به اروپا رسانده اند روبه فزونی گذاشته است. موج گسترده ای از پناهجویان که بعد از این جنگها به اروپا رسیده اند باعث عروج مجدد راسیسم در اروپا و بخصوص در کشورهایی مانند سوئد و آلمان شده است.
اوضاع جدید و مشکلات عدیدە ایکە در نتیجە سیاستهای ضد پناهندگی این دولتها برای پناهجویان بوجود آمدە است، راهکارهای جدید را از ما بعنوان سازمان سراسری پناهندگان ایرانی و سایر جریانات مدافع پناهندگی، می طلبد.
کنفرانس سازمان سراسری پناهندگان ایرانی در استکهلم به گوشه ای از فعالیت های ما در این شهر به عنوان یکی از مهترین شهرهایی که پناهجوهای زیادی را در خود جا داده است خواهد پرداخت و همینطور برنامه ما برای دور آتی را مشخص خواهد کرد!
مانع از “سیاست استرالیایی” کردن قوانین پناهندگی در اروپا بشویم!

سعید آرمان دبیر سراسری سازمان بیمرز در این کنفرانس حضور خواهند داشت و بحثی را در مورد “موقعیت کنونی اوضاع پناهندگی در جهان و برخورد دولت های اروپایی به این تراژدی انسانی و راهکارهای مقابلە با آن” ارئه خواهند داد.
ما همه احزاب و سازمان هایی که خود را در امر پناهندگی دخیل می دانند و همە پناهجویان و انسانهای آزادیخواه که امر پناهندگی مشغله فکریشان است را بە این کنفرانس دعوت می کنیم

زمان: ۲۱ نوامبر ۲۰۱۶ ساعت ۱۷
مکان: مدبریارپلاتسن ساختمان سنسوس اتاق ۴۰۱
تلفن تماس: محمود محمد زاده ۰۷۳۶۲۲۸۷۲۶
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بی مرز واحد استکهلم

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail