قابل توجە پناهندگان و مدافعین حقوق پناهندگان در بریتانیا

قابل توجە پناهندگان و مدافعین حقوق پناهندگان در بریتانیا
اوضاع دهشتناک پناهندگی و سیاستهای ضد انسانی دولت محافظەکار بریتانیا و خانم پریتی پاتل وزیر کشور بعنوان مجری این سیاستها بر کسی پوشیدە نیست.
این سیاستها و این تحقیرها و بی حقوقیها کە دەها هزار پناهجو از کشورهای مختلف را شامل می شود نباید بی پاسخ بماند. روز بیستم اکتبر روز ابراز وجود قدرتمند مخالفین این سیاستها و مدافعین انسانیت است.
شورای پناهندگان Refugee Council در تقابل با سیاستهای ضد پناهندگی دولت بریتانیا اقدام بە برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل پارلمان بریتانیا در روز چهارشنبە ٢٠ اکتبر ٢٠٢١ نمودە است.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز از این تجمع اعتراضی حمایت و شرکت میکند و کلیە پناهجویان و ایرانیان ازادیخواە را بە حمایت و شرکت فعال در آن فرا میخواند.
چهار شنبە ٢٠ اکتبر
میدان پارلمان (مقابل پارلمان بریتانیا) , West Minister Station, Parliament Square
زمان : ۴:٣٠ تا ۶ بعد از ظهر
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بی مرز

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail