فراری از سوی اجبار

جاانان و ناجاانان در سال جاری در مقایسه بدا سالهای یذشته کم تر در دانشگاه ها ثبت نار می کنند و از اینکه کارو شغلی را بعد از اتمار درس پیدا نخااهند کرد خسته و مأیاس می شاند .این همان عقب ماندیی رشد ی مملکت می باشدد . ممالکی که رشد و تاسعه آن بر وجاد جاانان آن کشار می باشد و چرخه صنعت و پایایی کشدار را کسانی بدو می ییرند که از لحاظ تفکدر و ذهنیت جاان باده و سرشار از ایده و خلاقیت ها باشند .اما متأسفانه در جامعه ایران هیچ خبدری از به سرکار آمدن نیرو متدخدصدص و کدارآمدد نیست .به دلیل اینکه سیستم فضایی را برای این قشر فراهم نکرده که بتاانند در راستای اهداف و برنامه ها کمکی به حل بحران های جامعه ای که از لحاظ تفکر و ذهنیت در سط بسیار پایین ی قرار دارد بکند . جاانان در هر جامعه بعناان ب ریترین نیروی کار بشمار می آیند و نقش مداثدری در تدرقدی و شکافایی جامعه داشته دارند .اما بیکاری و فدقدر نباد حقاق شهروندی یرایش به اح اب سیاسدی متعل بادن به ادیان یا مذاهبی از عمده تدریدن دلایلی است که باعث فرار یا مهاجرت به اجدبدار میل باطنی شده است .وضدعدیدت بدی ثدبدات اجتماعی و سیاسی ایران و فشار روز اف ون بروی دانشگاه ها باعث شده که سالانه تعدداد بسدیدار زیادی از نخبگان از کشار خارج شاند .براسداس ی ار صندوق بین ۳۰ المللی پال در مدیدان کشار در حال تاسعه ایران رتبه نخست مهاجرت نخبگان را دارد که براساس این ی ار سالیدانده از کشار فرار می کدندندد ۰۳۴۴۴۴تا ۰۷۴۴۴۴وقتی که ی قار یا ملیتی رو دست کم مدی ییرند و بعناان قامی درجه سه بحساب مدی آید .نخبگان آن دیار فعالیت می کنندد کده حقاق فراما شده و به حاشیه رفته را پس بگیرند. ایران کشاریست که از نظر دارا بادن ملیت ها و اقاار مختلف در تمار منطقه حائ اهمیدت مدی باشد .اقاامی با ادیان ها و سنت های مختلف بدا باورهای دینی که در کنار هم زندیی می کندندد اما این فقط ی اصطلاح فریبانه ای بیش نیست . چان زیر سقف ی دولتی روزیار خاد را به سدر می برند که تمامی این باورها و سنت هدا زیدر ساال رفته و تمار احقاق آنها پایمال شده اسدت . دولت فاشیسمی که تنها ی مذهب و آئیدن را باور داشته و تمامی ادیدان هدا و قدار هدای جامعه ای را رد نماده و هیچ ح و حقاقی بدرای آنها مبذول نکرده و به اجبار به مدردمدان ایدن سرزمین قبالانده است که فقط باید از ی رهبر دینی و ی ذهنیت پیروی کنند. در زندان های ایران زندانیانی وجاد دارندد کده البته باید یفت، انسان های آزادیخااهی کده بده خاطر افکار و ادیان بخاطر دفاع از هدایدت، بده خاطر به چشم آمدن در جامعه در حبسی بسدر می برند که به ناچار آن را بریذیده اندد یدا بده عناانی دیگر به آنها تحمیل شدده اسدت .آندهدا افرادی بیگانه نیستند، مردمانی هستند از همین دیار که اغلب آنها کُرد، بلاچ، عرب، سنی مذهب، مسیحی و بهایی هستند .که فقط خااسته آندهدا این است که ما هستیم .ما از این سدرزمدیدن و برگ شده این خاک و حقداق شدهدرونددی را خااستار هستیم .همان حقی که باید به نداچدار برایش مبارزه کرد مبارزه ای که شروع و پایان در نهایت از ان ما است. در اخر تنها پاسخی که این انسانهای آزادیخدااه کسب می کنند چی ی نیدسدت جد حدقدارت، شکنجه شدن و حبس اما در نهایت در دادیاههای ساری که ساخته دست مجریانی بده هاهر منصف در پیشگاه خداوندد، ید اتدهدار محاربه به پرونده آنها اضافه می شاد و آخدریدن دستم د فعالیتهای آزادیخااهانه خاد را با صدور حکم اعدار دریافت می کنند .در چنین مملکتی که ح آزادی بیان نیست، ح یایش و تدریس به زبان مادری نیست، ح پرستش و بجا آوردن سنت ها و باورهای دینی که خاد برید یدده ای نیست و ح و حقاقی مساوی برخاردار نیستند . چطار می تاان سدی شد برای انسانهدایدی کده بدون خااسته و به اجبار قصد ترک سدرزمدیدن مادری و مهاجرت به دیاری که اسم و واژه هدای آن برایش بیگانه است .بایستی یفت کده هدیدچ کس داوطلبانه کشار خاد را ترک نمی کند.
لقمان شاه میرزائی

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail