طرح تازه دولت دانمارک

ینگر استوی برگ وزیر مهاجرت دانمارک طرح مالی را در دست بررسی دارد که بر اساس آن دولت این کشور کمک مالی به کشورهایی که حاضر به پذیرش پناهجویان دیپورتی نیستند را قطع کند.
در حال حاضر دولت دانمارک به کشورهای فقیر و توسعه نیافته کمکهای مالی می کند و برخی از این کشورها حاضر به پذیرش پناهجویان دیپورتی نیستند و معاهده ارجاع پناهجویانی که با پرونده پناهندگی آنها موافقت نشده را رد می کنند.
اینگر استوی برگ که اخیرن با کاهش شدید محبوبیت سیاسی در میان مردم دانمارک روبرو شده است می گوید: این بسیار وحشتناک است که ما به کشورهایی کمکهای مالی می کنیم که حاضر به پذیرش پناهجویانی که با تقاضای پناهندگی شان موافقت نشده نیستند.
این در حالی است که احزاب مخالف پناهجویان و خارجی ها شعارشان در مقابله با پناهندگان این است: به جای پذیرش پناهجو به کشورشان کمک کنیم تا پناهندگان همانجا بمانند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail