ریشه گیری سیستمی با طناب دار

بدون ش حتی اسم بردن ازکلمه اعددار بدرای خیلی از انسان ها دشاار است، چان کده اعددار معنای واقعی خشانت و عملی کاملا ضد انسداندی است .و در اکثر کشارها بدلیل مبارزه مردر حکدم شنیع اعدار از قاانین آن جاامع حذف شده است . حکم اعدار نقض حقاق ی انسان است، امدا در سیستم قضایی و حکامت ایدران اعددار کدامدلا طبیعی و امری قانانی می باشد .جمهاری اسلامی ایران با این رو در این فکر اسدت کده صددای مخالفین خاد، به ویژه اقلیت های مذهبی یا قامی را خفه کند .حکامت با تاسل به اعدار خااسدتدار مرعاب کردن جامعه است. از زمان انقلاب اسلامی تاکنان شمدار زیدادی از زندانیان سیاسی حتی بدون بری اری دادیاه اعدار خمینی با فدتداایدی ۰۰۳۱ شده اند .در تابستان اسلامی دستار کشتار زندانیان سیاسی در سراسدر ایران را صادر کرد و در طی دو ماه ه اران زندانی سیاسی که اکثرا حکم زندانشان تمار شده باد بدا نظارت هیئت مرگ و شخص ابراهیم رئیسی کده اکنان کاندید ریاست جمهاری است در دادیداه های چند دقیقه ای محاکمه شدند و اکدندان در خاوران های یمنار و بی نار و نشان خفته اند. سنگین ترین مجازات درایران برای افرادی با افکار سیاسی یادیدیاه های متفاوت با دولت اعدار است که متاسفانه به راحتی برای آن دسته از اشخدا قابل اجراست .ایر ی ار های سازمان های بیدن المللی حقاق بشر،به ویژه سازمان ملل را در نظدر بگیریم که ایران در ضمینه اعدار پس از چین در رتبه دور قرار دارد ولی ایر این رقم هارا نسبت به جمعیت کشار هادر نظر بگیریم، مسلما ایران در رتبه ی نخست قرار میگیرد .البته نایفته نیدسدت شمار زیادی از اعدار ها بدون بدرید اری دادیداه صارت می ییرد .این به معدندی آن اسدت کده اسمشان در هیچ سازمانی ثبت نخدااهدد شدد .از
اعدار شدیان در ایران میتاانیم به بهائیان یا همان پیروان آئین بهاییت اشاره کنیم که از ابتدای سال نفر از آن ها بده دلدیدل ۴۴۴تا به حال حدود ۷۱ اعتقاداتشان ویا به بهانه های دیگری مثل ترویج و تبلیغ دینشان تاسط حکامت جنایتکار اسدلامدی اعدار شده اند .که کاچ ترین آمدار از اعددار زندانیان سیاسی و عقدیددتدی در ایدران اسدت . بیشترین آمار اعدار در ایران علیه کرد ها صدارت ۰۴۴۴ سال یذشته حدود ۰۱میگیرد ،در حدود نفر ، فقط ازیکی از اح اب کردی به وسدیلده ی حکامت داعش اسلامی ایران اعدار شده اند . در ایران شماری از اعدار ها به بد ترین و فجدیدع ترین شکل یعنی در ملا عار صارت میگیرد، فقدط به دلیل این که حکامت مدی خدااهدد رعدب و وحشت در دل مخالفان خاد بیندازد .با این اعمال ضد بشری ستان ها وپایه های نظار هر چده زود تر روبه نابادی خااهند به طار کلی ایر بخااهدیدم واقع بینانه به کتاب قانان اسلامی ایران نگاه کنیم هیچ چی ی ج جنایاتی که که از جانب بداندیدان سیستم ولایت فقیه پایه ری ی شده چی ی دیدگدر نمی تاان یافت . .تمامی جاانب حقداق بشدر را نقض می کند و ج اعمال ضد انسانی هیچ چدید دیگری در آن وجاد ندارد .سران حکامت آخاندی ایران هر چی ی که به نفع بقای حکامتشان بداده، چه انسانی و چه ضد انسانی در کتابی ناشته وآن را کتاب قانان اسلامی نامیده اند البته ندایدفدتده نماند بیشتر قاانین در کتاب قانان ایران بریرفتده از کتاب قرآن است که آن هم جد خشداندت و قصا وتجاوز هیچ چی دیدگدری در وجداد ندارد. ایر بخااهیم قاه قضائیه ی ایران را به ی ماشین تبدیل کنیم مسلما اسمش را، ماشین ب رگ اعدار مخالفین باید نامید .درایران فقدط از اعددار بده عناان زهر چشم یرفتن از مردر ویا خفده کدردن صدای مخالفان استفاده نمی کندندد، بدلدکده از شکنجه های کاملا ناعادلانه و کثیف مثل تدجداوز جنسی به زندانیان هم استفاده کدرده و چدهدره واقعی و منفار خاد رابه همه نشان داده اندد .در چند برهه از تاریخ شار جمهاری اسلامی ایران،
حکامت ایران متهم به تجاوز جنسی یسترده بده زندانیان سیاسی شد .به عناان مدثدال :در زمدان اشدخداصدی ۳۴اعدار زندانیان سیاسی در دهده همچان حسینعلی منتظری طی نامه ای به تجاوز به زندانیان دختر اعتراض میکند، متهمان پروندده (وبلاگ نایسان )هم در زمان بازداشت، از تهددیدد شدن به تجاوز جنسی خبردادند .در زمان ریاست جمهاری احمدی نژاد و اجدرای طدرح ارتدقدای امنیت اجتماعی تاسط پلیس، افرادی که در ایدن خصا در بازداشتگاه کهری ک حبس شددن از تجاوز، برهنه کردن عارت وادرار بر روی زندانیدان سخن یفته اند .ی ار هایی از شکنجه و آزار و اذییت جنسی بازداشت شدیان اعتراض به دهمین انتخابات ریاست جمهاری نی ، مطرح شده اسدت . مانند ومثال هایی همچان این مااردی که بدیدان شد در ایران و در شکنجه یاه های حکامت شدار اسلامی ایران بسیار اتفاق می افتد و ایدن تدندهدا یاشه ی کاچکی از این ناع اتفاقات است. بایستی تمدامدی عدامدلدیدن، آمدریدن وسدران جنایتکارجمهاری اسلامی محاکمده ودادیداهدی شاند تا شاید آرامش خاطری باشد برای مدادران داغدار و یا خااهران چشم به راه و خانااده هدای سال اعدار وشکنجده ۰۳که بی سرپرست شدند و و جنایات باشد .
محسن محمدی

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail