رفیق نورالدین الهامی عزیز درگذشت

 

رفیق نورالدین الهامی عزیز درگذشت!

با کمال تاسف رفیق نورالدین الهامی کادر حزب حکمتیست و فعال خستگی ناپذیر و دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز در نروژ، بر اثر سکتە قلبی درگذشت.
نورالدین الهامی کە از ابتدای دهە نود میلادی در ترکیە پناهندە بود و با تلاش خستگی ناپذیرش و بە دلیل تسلط بە زبان ترکی جزو معدود فعالین سیاسی بود کە در شرایط سخت و ناهموار پناهجویان ایرانی در این کشور را یاری میداد. او کارگری آگاە و کمونیست خستگی ناپذیر بود کە با تمام وجودش علیە نظم وارونە سرمایە و مصائبی کە این نظام استثمارگر برای انسان بوجود آوردە است، فعالیت می کرد.
با تشکیل سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز رفیق نورالدین الهامی بعنوان دبیر واحد نروژ آغاز بە فعالیت نمود و تا آخرین لحظات زندگی و علیرغم کار سخت و طاقت فرسا برای تامین معاش خود، از خدمت بە امر پناهندگی و مقابلە با سیاستهای ارتجاعی و ضد پناهندگی دولتها و مبارزە علیە نژادپرستان در این کشور، دریغ نورزید.
نورالدین الهامی از استقامتش در زندانهای مخوف اسلامی گرفتە تا مبارزە بی وقفە برای سرنگونی رژیم اسلامی یک لحظە آرام نگرفت. حیف شد کە مرگ اجازە نداد نابودی این نظم وارونە را با دیدگان خود ببیند.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی از صمیم قلب مرگ نابهنگام این انسان شریف و آزادیخواە و کمونیست پیگیر را بە فرزندانش، بە خانوادە و همە انسانهای شرافتمند و رفقایش تسلیت می گوید.

یاد و خاطرات عزیز نورالدین الهامی همیشە زندە خواهد ماند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز
اول فوریە ٢٠١۶

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail