حقوق زنان در ایران

مادر یا زن واژه کاملا آشنایست که هر انسانی بدا آن آشناست و جایگاه آن در جامعه و خداندااده کاملا واض و محرز است .تکامل فرزندان در نباد مادر بسیار دشاار است و قسدمدت بد ریدی از نیازهای آنها را فقط ی مادر می تااند بدرطدرف سازد .می ان اهمیت به زنان را در هر جامعه مدی تاان با نگاه به فرهنگ و پیشینده آن جدامدعده مشاهده کرد یعنی می تاان با نگاه بده کدتدب , اشعار ,داستان ها ,و غیره از جایگاه زن در آن جامعه ذهنیتی پیدا کنیم. این ی ماضاع کاملا واض و غیر قابدل اندکدار است که می ان برابری زنان و مردان در جداامدع مختلف فرق دارد ,و در هر جامعه نگاه به زنان و می ان تاانایی آنها کاملا متفاوت است .مشدارکدت فعال زنان ,در تکاپای جامعه مساله ای است کده از دیرباز با ماانع و مشکلات فراوانی روبرو بداده است به طاری که این ماانع در قدالدب هدای مختلف اجتماعی ,مذهبی ,اقتصادی و …جدلداه نماده و از زنان ,ماجادی ثانای ساخته است و از تکاپای اجتماع به زاویه و کنج خانه مدحدبداس ساخته است تا روزیار ما که زندان بده خداطدر دورماندن و جدا شدن از فعالیت های سیداسدی , اجتماعی ,فرهنگی ,اقتصادی دچار رکاد فدکدری یردند .این مساله بیشتر در جاامع اسلامی خداد را نشان داده و کاملا قابل رویت اسدت .ایدندکده مردان از لحاظ تاانایی جسمی از زندان بدرتدری دارند دلیل نمی شاد که در هر زمینه ای مدردان در صدر باشند و فضایی برای رشد زنان در ندظدر یرفته نشاد ,هرافت زن ریشه در آفرینش او دارد و ی کادک تازه متالد شده نیاز بده هدمدیدنهرافت برای رشد و نما دارد و به چنین مرداندی تبدیل می شاند .حال می خااهیم بده بدررسدی جایگاه زنان در ایران بپردازیم کشاری با جامعده اسلامی و قامیت ها مختلف ,در رسانه ها و کتدب و نشریات ادعا می شاد که حقاق زنان در ایدران به طار کامل به آنها عطا می شاد و خاد را در این امر برتر از کشارهای اروپای و تاسعه یافدتده می دانند اما واقیت چیست .واقعیت را بدایدد از زبان جامعه زنان ایرانی شنید نه مردان سیداسدی که با اخبار و شعارهای کذب و دروغدیدن مدی خااهند واقعیات را طاری دیگر نشان دهدندد و هدف من در اینجا بیان مشکلات و مدحددودیدت های است که زنان ایرانی در حال رویارویی با آن هستند بیان تمامی این مشکلات و محدودیت ها دور از تاان چند سطر مقاله است ولی سعی بدر این دارر به عناوین مهم اشاره ای داشته بداشدم ایددن عددندداویددن مددهددم عددبددارتددنددد از : زن را در مدجدامدع قضدایدی ۴ .اسلار شهادت ۰ (دادیاه)معادل شهادت ی مرد می داند علاوه بر این، شهادت ی زن برای انااع خاصی از جرایدم قابل قبال نیست. .ورزشکاران زن ایرانی با مشکلات ب ریدی در ۴ حضار در مسابقات روبرو هستند .نیلافر اردلان، کاپیتان تیم فاتبال ایران و بهترین بازیکن زن و ملقب به سحر و جادو پای چد،، از بدازی در با ۴۴۰۷فاتسال قهرمانی زنان در مال ی در سال تاجه به قانان شریعت محرور شد .وی به دلدیدل اینکه شاهر اجازه خروجش را از ایدران ندداد نتاانست از کشار خارج شاد . .عدر حضار زنان در ورزشگاها و استادیار های ۰ ورزشی ,ممناعیت زنان در استادیار های ورزشی سمبل سرکاب زنان در سراسر کشار است. در کمیسیان امندیدت مدلدی ۰۰۳۰ .در سال ۰ مجلس شارای اسلامی لایحه ای به تصایب رسید سال نی در زمدره ۰۴که طی آن زنان مجرد زیر افراد تحت ولایت و قیمامیت “قرار می یدیدرندد یعنی باید برای خروج از کشار رضایت ولی خداد را کسب کنند واین لایحه با مخالفت فراوانی رو به رو شد . .دوچرخه ۷ سااری باناان در مجامع عمامی و نی در جایی که در معرض دید نامحرر باشد، حدرار است . .زنان در مکان ها عمامی می بایست حدجداب ۳ کامل را رعایت کرده و در غدیدر ایدن صدارت محکار به زندان یا پرداخت جریمه نقددی مدی شاند .حتی دانش آمازان دختر برای رفتدن بده مدرسه ابتدایی به اجبار باید با پاشش کامل وارد شاند . ۰۴ میلیان نفر از جمعیت کشار بدالای ۳۰ .۱ درصد آنها جد ء فدعدالان ۰۳سال سن دارند و اقتصادی منظار می درصد این عده باید ۷۴. شاند زنان باشند، اما سهم آنها در مشارکت اقتدصدادی درصد است .محدودیت ۰۰تنها های خانداادیدی، فقدان شرایط اجتماعی مناسب برای کدارکدردن، یستر نگاه جنسیتی، قضاوت مبتنی بر عددر تاانمندی زنان در تاسعه، و فرهنگ حداکدم بدر جامعه که عمدتا فرهنگ مردسالارانه اسدت، از دلایل کاهش دهنده حضار و مشارکدت واقدعدی زنان در عرصه اقتصادی هستند قانان مدنی در صارت طلاق ۰۰۳۳ .طب ماده ۳ ح نگهداری و سرپرستی فرزند یا فرزنددان بدا پدر یا جد پدری است. .عدر تاانایی زنان برای شرکت در اندتدخدابدات ۳ ریاست جمهاری و تایید نشدن آندهدا تداسدط شارای نگهبان که تشکیل شده اند از یروهی از مردان که در راس حکامت هستند . .زنان مجازند برای شرکت در اندتدخدابدات ۰۴ کرسی در حال حاضر دارای ۴۳۴مجلس ولی در نه عضا زن هستیم (تنها سه درصد از کل )و این ی آمار بسیار ضعیف است ..در قانان اسلامی ایران ی مرد ح دارد بدا ۰۰ چهار زن زداواج دائم کند . سدال ۰۰ .حداقل سن ازدواج برای دختران ۰۴ سدال ۰۳ تا ۰۳است که در کشارهای دیگر بین ساالگی آنها حد رای ۰۰است درحالی که در دادن ندارند. .با وجاد انتخاب حسن روحانی بده عدنداان ۰۰ رئیس جمهار در جمهاری اسلامی ایران در سال ، زنان همچنان با چالش های جددیدد در ۴۴۰۰ حقاق مدنی دست و پنجه نرر می کنند ,چالدش های ب رگ برای زنان برای رسیدن به برابدری و همچنین دسترسی به منابع آماز و پرور و قانان مددندی در ۳۴۱ .برابر ماده ۰۰ .نیروی کار ایران سهم ی دختر از ارث پددر در صدارت داشدتددن بددراد ,نصددف سدهددم بددرادر اسددت . این ماارد که به انها اشداره شدد تدعددادی از مشکلاتی باد که زنان و دختران در ایران بدا آن روبرو هستند و مشکلات بسیاری دیدگدر وجداد دارد که امیدوارر زمانی این مشکلات و نابرابدری ها پایان بیابد چان آنها مستح داشتن حد و حقاقی برابر با مردان هستند و به امید روزی که تبعیض علیه آنها پایان یابد.
امید محمدی

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail