جنایی کردن پناهندگی موقوف!

جنایی کردن پناهندگی موقوف!
در حاشیە اتفاقات دلخراش پناهندگی در اروپا و آمریکا
سعید آرمان

بیستم ژوئن هر سال بهانەایست کە بنام روز پناهندە کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از جانب مسئول سازمان ملل سخنانی ایراد شود. رئیس این سازمان در سخنرانی اش اذعان کرد کە در حال حاضر ۶٨ میلیون پناهندە وجود دارد. او در ادامە گفت کە در هر دو ثانیە یک نفر در حال جابجا شدن است کە عمدتا از کشورهای فقیر می باشند.
اما در جهان بە شدت متحول کنونی و قدرقدرتی دست راستیهای حاکم بر آمریکا و تعدادی از کشورهای اروپایی چە کسی برای سخنان “داهیانە” دبیر کل سازمان ملل ترە خرد میکند؟! درست در هفتە گذشتە کە مصادف بود با روز پناهندە پارلمان مجارستان قانونی را بە تصویب رساند کە طبق آن”هر فردی کە امکاناتی برای مهاجرت غیر قانونی تامین کند” بە یک سال زندان محکوم خواهد شد. توجیە دولت مجارستان برای وضع این قانون “مراقبت از امنیت و هویت مجارستان ” اعلام شدە است.
در هفتە گذشتە کشتی وابستە بە یک نهاد خیریە کە قصد نجات بالغ بر ۶٢٩ پناهجو از کشور لیبی و سایر کشورهای آفریقایی را داشت، مرزبانان ایتالیا مانع از پهلو گرفتن آن در بنادر این کشور شدند و بعد از چند روز سرگردانی، نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا بە برخورد نژادپرستانە ایتالیا واکنش نشان داد و اعلام کرد کە پناهجویان سرگردان در آبها را خواهد پذیرفت. متعاقبا دولت فرانسە نیز بخشی از این مسئولیت را بر عهدە گرفت. این فاجعە انسانی هنوز ادامە دارد. کشورهای نا امن و جنگ زدە، حاکمیت دیکتاتورها و مهمتر از آن فقر و گرسنگی انگیزە فرار مردم و دل زدن بە دریا و تقبل ریسک مابین مرگ و زندگی می باشد. دیروز کشور مالت تحت فشار و انتقادهای مکرر سایر دولتهای اروپایی اجازە داد تا کشتی لایف لاین (طناب نجات) کە حامل ٢٢۶ پناهجو بود، در بنادر این کشور پهلو بگیرد و سرنشینان آن مابین چند کشور اروپایی (فرانسە، ایتالیا، مالت، لوگزامبورک، ایرلند و پرتقال) تقسیم شوند.
در ایتالیا و اتریش با قدرت گیری جریانات راست و نژادپرست فضا علیە پناهجویان تشدید شدە و هنوز این بحران با توجە بە جنگ و فقر و سرکوب و نابرابری و بی عدالتی در اقصی نقاط جهان دورنمایی نە تنها برای پایان ندارد، بلکە کماکان رو بە تعمیق است. دولت ایتالیا قصد دارد نیم میلیون پناهجو را از این کشور اخراج کند.
لذا در اواخر هفتە جاری اتحادیە اروپا یک بار دیگر جلسە گرفتند و راجع بە نقش این اتحادیە در پذیرش پناهندگان یا عدم پذیرش بحث و گفت وگو کردند کە بە نتایج واحدی هنوز منجر نشدە و تعداد زیادی از کشورهای اروپای شرقی کە بشدت ضد پناهندە پذیری هستند در این اجلاس شرکت نکردند . آنچە کە عیان است طی چند سال گذشتە میلیاردها دلار را بە کیسە خلیفە رجب طیب اردوغان سرازیر کردند تا سدی در مقابل هجوم پناهجویان ایجاد بکند اما این سختگیریها تنها دست قاچاقچیان انسان را بیشتر باز کرد و همچنین شمار تلفات پناهجویان را در دریاها افزایش داد.
اقدامات نژادپرستانە دونالد ترامپ و تکمیل سناریوی راست گرایان اروپا!
دونالد ترامپ در ادامە وعدەهای فاشیستی خود در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مبنی بر هجوم علیە مهاجران “غیر قانونی” در هفتە گذشتە جنجال بر انگیز ترین اقدام علیە پناهجویان و مهاجران در آمریکا را آغاز نمود کە تاکنون ادامە دارد و خشم جهان را متوجە خود ساخت.
ترامپ دستور داد ٢٣۴٢ کودک کمتر از ١٨ سال را کە بخشی از آنان کودکان خردسال می باشند از والدینشان کە روانە زندان شدەاند، جدا کنند. این اقدام دولت ترامپ با واکنش سریع مردم انساندوست در آمریکا و اقصی نقاط جهان روبرو شد و آین اقدام او را با نحوە برخورد نازیهای آلمان با یهودیان و غیر مقایسە نمودند و صدای زجە کودکان در حین جداکردن از والدینشان و در قفس انداختنشان قلب هر انسان شرافتمندی را بە درد می آورد و موجی از اعتراضات خیابانی و کمپین براە افتاد. بخشی از رسانەها و ژورنالیستها با حساسیت خبر و نحوە جداسازی و رفتار نژادپرستانە دولت ترامپ را بە شیوە سمپاتیک منعکس نمودند کە در تحریک افکار مترقی جامعە و عواطف انسانی آنان نقش موثری ایفا نمودند. این رفتارهای پلیس فدرال آمریکا بە قدری وحشیانە و دور از عواطف انسانی بود کە صدای دولتهای اروپایی نیز در آمد و از ترس منزوی نشدن با افکار انسانی جامعە سیاستهای ترامپ را در این زمینە محکوم نمودند. ترامپ و وزیر خارجەاش کە قبلا در یک کنفرانس خبری از سیاست ضد انسانی اشان حمایت کردە بودند، این بار در نتیجە موج اعتراضات و واکنش سریع بە این سیاست ضد انسانی در ابعاد داخلی و خارجی ناچار بە عقب نشینی شدند و رسما آنرا یک عقب نشینی تاکتیکی اعلام نمود.
در آمریکا طبق قانون میتوانند بمدت ٢٠ روز کودکان را جدا از والدین نگهدارند. اما دولت آمریکا مدتهاست کە این قانون مصوب خود را نیز نقض کردە است
رفتار فاشیستی پلیس فدرال آمریکا را کە بە دستور مستقیم ریاست جمهوری آمریکا انجام می گیرد تنها میتوان با رفتار نازیها با کودکان مقایسە کرد.
در یک مرکز نگهداری کودکان مهاجران در ایالت ویرجینیا همچون زندان ابوغریب در بغداد با کودکان رفتار شدە است. بە نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس کە گزارشی منتشر کردە از قول کودکان مهاجران چنین میگوید: به آنها دستبند زدهاند، کتکشان زدهاند، لخت در سلول رهایشان کردهاند و در حالی که کیسه بر سرشان کشیده بودند آنها را به صندلی بستهاند. بنا به یک شکوائیه دیگر به کودکانی در یک مرکز نگهداری کودکان در تگزاس، به اسم ویتامین، داروی بیماری روانی میدادند.

یکی از مهمترین قولهای انتخاباتی ترامپ محدود کردن مهاجران بود کە با حمایت دیوان عالی آمریکا این پروژە ارتجاعی تکمیل می شود. دیوان عالی آمریکا دستورالعمل مهاجرتى دونالد ترامپ که ورود مسافر و مهاجر از چند کشور را با جمعیت عمدتا مسلمان از جمله ایران به شدت محدود می کند، قانونی اعلام کرده است. دیوان عالی آمریکا بعنوان عالیترین مرجع قضایی این کشور پشت سیاستهای ارتجاعی ترامپ ایستادە و ضربە جدی بە مدافعین حق پناهندگی و ضدیت با جنایی کردن حق پناهندگی زدە است
هارترین و دست راستی ترین جناح بورژوازی از آمریکا تا ایتالیاو اتریش و اقصی نقاط جهان در بطن بحران اقتصادی ٢٠٠٨ بە قدرت خزیدەاند کە بار فشار این بحران تاکنون بر گردە طبقە کارگر جهان سنگینی میکند و ابعاد فاجعەبار آن نە تنها کاهش نیافتە بلکە روز بروز تعمیق یافتە و کورسویی برای پیدا کردن راە حلی از جانب بورژوازی دیدە نمی شود. جار و جنجال میدیای نوکر مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در آمریکا بویژە در میان سیاە پوستان آنهم بە قیمت یورش وحشیانە بە میلیونها کارگر مهاجر “غیر قانونی” بویژە مهاجران مکزیکی و آمریکای لاتین.
از هنگام گسیل میلیونی پناهجویان سوریه ای و عراقی و لیبیایی و غیرە مقیم مرزهای ترکیە و یونان بە اروپای غربی بویژە آلمان در سال ٢٠١۵ کە با آغوش گرم مردم این کشورها روبرو شدند، دولتها نیز ناچار شدند بە این هزیمت میلیونی مردم کە مابین مرگ و زندگی در تلاش بودند، انتخابی را کردند کە منجر شد بە پذیرش این موج کم سابقە در بعد از جنگ جهانی دوم. و تا مدتی آب از آسیاب افتاد و با تزریق میلیاردها یورو بە دولت فاشیست ترکیە مانع از انتقال پناهجویان شدند و زندگی سخت و تحقیر آمیز زیر سایە سنگین دولت ترکیە و اردن و غیرە تنها انتخاب میلیونها سوریه ای جنگ زدە بود. کشورهای بالکان دیوار سیم خاردار بە ارتفاع چهار متر را آغاز کردند و سگ و پلیس وحشی را در مرزهایشان مستقر نمودند و دژ اروپا مجددا آغاز شد و منجر بە مرگ هزاران پناهجو در دریاها شد.
با روی کار آمدن دولت راست ایتالیا و اتریش و سیاستهای بشدت نژادپرستانە مجارستان و سایر کشورهای اروپای شرقی و در نهایت با اعمال سیاستهای نژادپرستانە ترامپ در دولت آمریکا سرگردانی بیشتر در انتظار پناهجویان و مهاجرین خواهد بود. این موج از تعرض افسارگسیختە نباید بی جواب بماند. شکست دادن سیاستهای ترامپ اساسا وظیفە مردم آزادیخواە آمریکا و طبقە کارگر تشنە رفاە و آزادی در این کشور است. در این نبرد بدون تردید افکار بشریت مترقی و آزادیخواە جهان با مردم شریف آمریکا علیە ترامپ خواهد بود.

FB_IMG_1530285202784

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail