تعطیلی گسترده خانه‌های پناهجویی

اداره مهاجرت سوئد در حال تعطیل کردن بسیاری از خانه‌های پناهجویی است. در طول سال آینده این اداره در نظر دارد تا تمامی خانه‌های خصوصی

را تعطیل و پروسه تخلیه کمپ‌های اداره مهاجرت را آغاز کند.

از آغاز سال ۲۰۱۶ و با کاهش تعداد پناهجویان، اداره مهاجرت در حدود ۴۰هزار جای زندگی موقت برای پناهجویان را خالی کرده است.
این کمپ‌ها از سوی بخش خصوصی اداره می‌شده است.
اکنون در حدود ۶۰۰۰ جا که از سوی بخش خصوصی برای اداره مهاجرت تأمین می‌شود، کماکان پذیرای پناهجویان هستند و این اداره تصمیم دارد که تا ماه ژوئن سال آینده تمامی آنها را تخلیه کند.
یکی از این کمپ‌ها که از سوی بخش خصوصی اداره می‌شود، کالگوردن نام دارد و در کمون اوره واقع شده است. اکنون مدت‌هاست که این
مرکز خالی است و در انتظارپناهجویانی است که از سوی اداره مهاجرت به این مرکز فرستاده می شوند.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail