ترانه ای در مورد مهاجرت

ترجمه فارسی و سوئدی این ترانه با ترانه در اینجا قرار دارد.
“En hyllning till de tusentals flyktingar som förlorat sina liv i Medelhavet i sökandet efter ett bättre liv!”

این آهنگ بیاد هزاران پناهجویی است که در آبهای دریای مدیترانه جانشان را برای یک زندگی بهتر از دست دادند!

Migranteenas sång:

“I den trång och smutsig gränd i Tunis,
Skrynkliga sedlar byts mot en dröm!
Sedan orolig väntan på ett överfullt hotell.
Med rastlösa främlingar som bara vill i väg!
Så,hastigt uppbrott en stjärnklar natt
Det är nu det ska ske.det är nu det ska ske.
Kaos vid hamnen,det är som många som skall med.
Jag håller barnen så hårt,så hårt i hand!
Det här är migranternas sång!
Jag sjunger för full hals för dig!
Med släckta lanternor fram genom natten.
Barnen har somnat till havets sång
Det är nära nu,vårt nya liv!
Hur kommer det att bli.,ja det är ingen som vet!
När dagen gryr går vågorna höga
Värför ligger vi så lågt i sjön?
Då ser vi den komma,den stora vågen
Allt är förlorat,vi var ju så nära…
Det här är migranternas sång!
Jag sjunger för full hals för dig!

ترجمه فارسی

ترجمه:

ترانه مهاجرین:

در کوچه ای تنگ و کثیف در تونس
اسکناسهای مچاله شده تاخت زده میشوند در برابر یک رویا!
پس از انتظاری دلهره آوردر هتلی کیپ شده
باغریبه هایی که تنها در سودای(فکر) رفتن اند!
سپس با حرکتی سریع در شبی پر ستاره
کنون اتفاق می افتد هر آنچه باید اتفاق بیافتد!
آشفتگی ای در بندرگاه، مثل تمامی کسانی که میخواهند سوار(قایق)شوند
من محکم کودکی را گرفته ام،سخت در میان دستانم

این ترانه مهاجرین است
من با حنجره ای پر،این ترانه را برایت می خوانم

با چراغ هایی خاموش از میان شب!
بچه ها(کودکان)با ترانه دریا بخواب رفته اند
اکنون بسیار نزدیکیم به زندگی جدیدمان!
چه پیش خواهد آمد،آری،کسی نمی داند
در طلوع روز(فلق)امواج عظیم تر میشوند
چرا ما به پائین دریا فروتر میرویم؟
سپس میبینیم،موجی عظیم که می آید
همگی ناپدید میشوند،ما در نزدیکی ساحل بودیم
این ترانه پناهجویان است
من با حنجره پر،این ترانه را برایت می خوانم!

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail