باز هم تراژدی انسانی در مرز یونان و ترکیە

باز هم تراژدی انسانی در مرز یونان و ترکیە
١٩ پناهجو قربانی سیاست ضد انسانی دولتهای ترکیە و یونان شدەاند

بر اساس خبر خبرگزاریها ١٩ پناهجو، که حتی کفش و لباس بر تن نداشتەاند، در مرز ترکیە با یونان از شدت سرما خشک شدە و جان باختەاند. این پناهجویان کە از ترکیە بە مرز یونان رسیدە بودند بر اساس ادعای وزارت مهاجرت ترکیە توسط مرزبانان دولت یونان بە ترکیە برگرداندە شدەاند و در این مسیر فاقد لباس و کفش بودەاند و در نتیجە با توجە بە سرمای شدید جانباختەاند. این اولین بار نیست کە اینچنین پناهجویان مابین سنگ آسیاب دولتهای ضد انسانی ترکیە و یونان و سایر کشورها جانشان را از دست می دهند.

مرزبانان وحشی یونان بە کرات بە جای نجات سرنشینان قایق حامل پناهجویان، آنان را بە دریا انداختە و یا ناچارشان کردەاند کە بە خاک ترکیە برگردند و یا حتی در مواردی خود پلیس یونان آنان را تا آستانە غرق شدن تحت فشار قرار دادەاند. آنچە امروز با مرگ ١٢ پناهجو شاهد آنیم تنها جنایت از سوی دولت یونان نیست بلکە تغییرات بنیادی در سیاست دولتهای پناهندەپذیر اروپایی است کە موجب چنین برخورد سنگدلانە و گستاخانە از جانب مرزبانان یونان نسبت بە پناهجویان شدە است و جانشان را اینچنین گرفتە است. دولتهای اروپایی این ماموریت سخیف را در قبال بستەهای تشویقی میلیاردها یورو بە دولتهای یونان و ترکیە دادەاند.

دولت ترکیە کە خود یکی از دولتهای فاشیست در برخورد بە مسئلە پناهندگان است و کارنامە سیاهی در اینمورد دارد، نمیتواند بر کرسی قضاوت بنشیند و در تقابل با این برخورد جنایتکارانە مرزبانان یونان شانە بالا بیاندازد و اشک تمساح بریزد. همین مرزبانان ترکیە بودند کە در روز یکشنبە ٢۶ دیماە سال جاری زهرا مغینمی (ابومغینم) ۳۲ ساله و نادر سعدون بریهی ۵۰ ساله اهل اهواز و همسر و برادر یک فعال سیاسی مقیم هلند را علیرغم در دست داشتن ویزای هلند در میان برف و کولاک رها کردند و ناچار بە ترک ترکیە بە سمت ایران شدند و هر دو از شدت سرما جان باختند.

این تراژدیهای انسانی یکی دوتا نیستند. ما در چند سال گذشتە شاهد موارد متعدد لخت و عور کردن پناهجویان از جانب پلیس مرزی یونان بودەایم. در سایر کشورها مانند لهستان در کشمکش مابین همسایگانشان پناهجویان را ماەها در پشت مرزها بلاتکلیف گذاشتە و تحقیر کردە و با سیمهای خاردار مرتفع چند متری و استقرار هزاران سرباز مانع عبور پناهجویان از مرز شدە و استقرارشان را بە قبرستانشان تبدیل کردەاند. مرز بلاروس و لهستان نمونە بارز این برخورد ضد انسانی قرن نسبت بە پناهجویان می باشد. شایان ذکر است همزمان با این تراژدی انسانی، ماکرون رئیس جمهور فرانسە در نشستی با وزرای کشور اتحادیە اروپا، طرح “بازوی مسلح” کشورهای شنگن را مطرح و خواهان پیگیری آن شدە است. این طرح در واقع تکمیل پروژە ضد انسانی کوبیدن آخرین میخ بە تابوت پناهندگی و انصراف از امضای کنوانسیون ١٩۵١ ژنو بطور تلویحی است کە فضا را بە مراتب امنیتی تر میکند. ما باید شاهد قربانیان بیشتری در دریای مدیترانە و اژە و مرزهای زمینی باشیم و امیدی بە فرار از دست جنایتکاران و تلاش برای یافتن پناهگاهی امن در اذهان وجود نداشتە باشد.

در رابطە با مرگ دلخراش این ١٢ پناهجو ما دولت یونان را مسئول این جنایت می دانیم و باید بە خاطر بازگرداندن و گرفتن لباس و پوشاک این پناهجویان کە در مرگ آنان تاثیر جدی داشتە است، پاسخگو باشد. نباید گذاشت کە مرزها بیش از پیش بە قتلگاە فراریان از دولتهای جنایتکار بدل شوند و امیدشان برای زندگی انسانی تر در مرزها مدفون شود.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز
٣ فوریە ٢٠٢٢

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail