بازداشت شدگان تجمع اعتراضی ترکیە بدون قید و شرط آزاد باید گردند.

بازداشت شدگان تجمع اعتراضی ترکیە بدون قید و شرط آزاد باید گردند

بە: وزارت کشور ترکیە و سایر مقامات ذیربط در این کشور
رونوشت بە: دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ترکیە و سایر نهادهای حقوق بشر

سازمان ما. (سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بی مرز) مطلع شدە است کە تعدادی از فعالین سیاسی ایرانی کە اکنون در ترکیە پناهجو می باشند در تجمع اعتراضی علیە خروج دولت ترکیە از “معاهدە منع خشونت علیە زنان” شرکت کردە و متاسفانە توسط پلیس دستگیر و روانە زندان شدەاند. این تجمع اعتراضی بصورت قانونی برگزار و شرکت در آن حق هر انسانی می باشد. لذا ما نگران جان و امنیت کلیە دستگیر شدگان بویژە پناهجویان ایرانی کە تا این لحظە خبر بازداشت آنان را دریافت کردەایم، از جملە: خانم لیلی فرجی، خانم زینب صحافی، آقای محمدپور اکبری کرمانی و اسماعیل فتاحی توسط پلیس دستگیر و تاکنون آزاد نشدەاند.
ما خواهان ازادی فوری کلیە بازداشت شدگان ایرانی شرکت کنندە در این تجمع اعتراضی هستیم. مسئولیت هر گونە عواقب ناگوار احتمالی کە بر سر این دستگیر شدگان بیاید برعهدە دولت ترکیە می باشد.

ما از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سایر نهادگای حقوق بشر واتحادیەهای کارگری و احزاب مترقی می خواهیم کە بە دولت ترکیە فشار بیاورند تا بازداشت شدگان را آزاد کنند.

با احترام سعید آرمان

دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- بی مرز

To: The Ministry of Interior, Turkey
From: International Organisation of Iranian Refugees
CC; UNHCR, human rights organizations, trade unions, etc.

Date: Apr. 6, 2021

Dear Sir/Madam,

We are in receipt of information indicating that a number of Iranian political activists currently living in Turkey as asylum seekers have been detained by the police subsequent to their participation in a demonstration protesting the Turkish government’s withdrawal from the European treaty protecting women from violence. As it was a legal, peaceful assembly it was part of the Iranian asylum seekers’ human rights to take part in it and express their dissent. As a result, we are concerned about the safety and security of all those detained, in general, and the safety and security of the Iranian asylum seekers—Ms. Leyla Faraji, Ms. Zeynab Sahhaafi, Mr. (Mohammad Pourakbari Kermani), Mr. Esmaeil Fattahi -still illegally kept in detention, in particular.

We, therefore, demand the immediate and unconditional release of the said detainees, and consider the Turkish government solely responsible for their well-being as long as there are in its custody. We also urge the Unite Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), all human rights organizations, trade unions, progressive political parties and organizations to pressure the Turkish government for their immediate release.

Sincerely,

Saeed Arman,
Secretary of International Organisation of Iranian Refugees

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

نظرات

نظرات بسته شده اند.