امکانات سخاوتمندانه‌تر برای پذیرش پناهنده

امکانات سخاوتمندانه‌تر برای پذیرش پناهنده

با تغییر مقررات ، از تابستان سال جاری، شرایط سخاوتمنداتری برای پذیرش خویشاندان نزدیک پناهجویانی که به سوئد آمده‌اند ایجاد می‌شود.

 شرایط جدید پذیرش بر پایه پیوند خانوادگی با پناهجویانی که در سوئد هستند، محصول توافقی است که میان دولت ائتلافی حزب سوسیال دموکرا ت و حزب محیط زیست از یک سو و احزاب سنتر و لیبرال از سوی دیگر به دست آمده‌ است.

علاوه بر امکانات بیشتر برای پذیرش خویشاوندان پناهجویان، توافق میان چهار حزب یاد شده پذیرش بر پایه‌ی دلایل انساندوستانه  را نیز دربر می‌گیرد.

یوهانا یونسون، سخنگوی حزب سنتر در امور مهاجرت در این زمینه می‌گوید که پیشتر ما سیاستی بر پایه‌ی دلایل ویژه ناشی از نیاز شدید پناهجو را داشتیم و اکنون  در باره‌ی مقرراتی در زمینه پذیرش بر پایه دلایل مشابه با دولت استفان لوون به توافق رسیده‌ایم .

وی در توضیح این دلایل به مواردی  مانند پذیرش افرادی که  از فاجعه‌های زیست محیطی فرار کرده‌اند و یا  پذیرش اشخاص مبتلا به بیماری بسیار خطرناک  نام می‌برد .

سوسیال دموکرات‌ها سابقا سخن از تشدید مقررات محدودکننده می‌کردند و اکنون نیز چهار حزب یاد شده در باره ادامه اجرای مقررات محدود کننده‌ی سابق در مورد پناهنده‌پذیری در دو سال آینده به استثنای موارد پذیرش بر پایه‌ی خویشاندی و  پذیرش بر پایه‌ی دلایل انساندوستانه‌  به توافق رسیده‌اند.

مورگان یوهانسون وزیر دادگستری و مسئول أمور مهاجرت در دولت استفان لوون در باره‌ی ضرورت پذیرش بر پایه دلایل انساندوستانه می گوید که همه متوجه این موضوع شده‌اند که پناهجویانی  هستند که واقعا نیازی شدید به محافظت دارند اما قوانین فعلی اجازه پذیرش آنها را نمی‌ دهد و بنابراین ما توافق کرده ایم که این کمبود در سیاست پناهنده‌پذیری را از میاان برداریم.

اداره کل امور مهاجرت پیامدهای تغییر یاد شده در سیاست پناهده‌پذیری را ارزیابی کرده است. بر پایه این ارزیابی  شمار پناهجویان در آینده سالانه هزار نفر افزایش خواهد یافت.

حزب مودرات با دیدی انتقادی به تغییر سیاست می‌ نگرد. به گفته‌ی سخنگوی حزب مودرات در امور مهاجرت، این حزب با افزایش مهاجرت بر پایه پیوند خانوادگی و دلایل انساندوستانه بر پایه نیاز شدیدبه محافظت مخالف است

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail