اساسنامه سازمان بیمرز

اساسنامه

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی

مصوب دبیرخانه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- “بیمرز”

۳۰ نوامبر ۲۰۰۵

اساسنامه

نام کامل: سازمان سراسری پناهندگان ایرانی

نام اختصار: “بیمرز”

مقدمه

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- “بیمرز”، سازمانی غیر دولتی و مردمی مدافع حقوق پناهندگی است. ما معتقدیم عامل آوارگی؛ فرار و مهاجرت میلیونی مردم حکومتهای و دولتهایی است که امکان زندگی امن، محترمانه؛ سالم، مرفه، صلح آمیز، برابر و آزاد را از شهروندان خود سلب می کنند. تنها یک جهان بیمرز که همه شهروندان را برابر و آزاد در خود جا میدهند، میتواند برای همیشه به پناهندگی، فرار، آوارگی، و مهاجرت اجباری پایان دهد. “ما معتقدیم که “وطن” هر کس جایی است که در آن کار یا زندگی میکند”. ما معتقدیم که حقوق انسان جهانشمول است و مشروط و مقید به مرز و جغرافیا و جنسیت و فرهنگ و مذهب و ملیت و طبقه و سن نیست. افکار و عقاید و جنبش هایی که حقوق انسان را متناسب با این عوامل مقید و مشروط میکنند، همچون راسیسم و تئوری نسبیت فرهنگی، افکار و جنبش هایی ارتجاعی علیه جهانشمول بودن حقوق انسان اند.

“بیمرز“ سازمانی ماکزیمالیست و رادیکال است، خود را متعلق به صف سوسیالیسم مدافع حقوق برابر انسانها میداند، که دفاع از پناهندگان ایرانی را موضوع بلاواسطه فعالیت خود قرار داده است.

“بیمرز“ در عین حال برای گسترش دامنه فعالیت هایش مرزی نمی شناسد و تلاش میکند که آن را به همه کشورها و دفاع از همه پناهندگان گسترش دهد.

اهداف، سازمان شیوه های کار

اهداف

دفاعبی قید و شرط از حقوق انسانی و پناهندگی مستقل از عقاید سیاسی، نژاد، جنسیت، مذهب،ملیت، گرایش جنسی، سن و غیره.
افشای جمهوری اسلامی ایران بعنوان عامل فرار میلیونی مردم.
مبارزه با هر نوع موارد نقص حقوق پایه ای انسان در ایران.
نقد تصویر منفی، مذهبی، ناسیونالیستی و عقب مانده از پناهنده ایرانی و تبلیغ خصوصیات مدرن، مترقی و پیشرو از فراریان از ایران.
مبارزه با تبلیغات راسیستی مبنی بر جدایی مردم، نقد به حاشیه و انزوا کشاندن پناهندگان و خارجیان ” تبعیض نژادی ” تبلیغ همسرنوشتی بین پناهندگان با سایر اقشار و طبقات محروم جامعه، و قرار دادن نیروی اعتراض پناهندگان در کنار اعتراض مترقی و رادیکال در کشورهای محل اقامت.
هیچ آئینامه، ضابطه و مقررات تکمیلی که توسط سایر ارگانها و واحدهای “بیمرز” تصویب و اجرا میشود، نمی تواند ناقض هیچ بخشی از این سند باشد.

شیوه ها و برنامه کار:

“بیمرز” برای تحقق اهداف فوق و تسهیل حقوق پناهندگی و انسانی، برنامه و شیوه کار زیر را در دستور کار خود می گذارد:

با توجه به نقض پایه ای ترین حقوق انسان در ایران، اختناق و سرکوب قرون وسطایی توسط جمهوری اسلامی ایران طی بیش از دو دهه و فرار دائمی و میلیونی مردم ایران،” بیمرز ” خواهان برسمیت شناختن حق پناهندگی برای کلیه پناهجویان ایرانی است.
” بیمرز” در دفاع غز کیسهای پناهندگی با ارائه اطلاعات کافی و مستند در رابطه با نقض موازین جهانی حقوق پایه ای انسان در جمهوری اسلامی ایران، نشان می دهد که ترس پناهندگان از زندگی در آن کشور واقعی است.
بعلاوه با توجه به سرکوب بی امان زنان و رسمیت داشتن آپارتاید جنسی علیه آنها در ایران، “بیمرز ” خواهان به رسمیت شناختن حق پناهندگی سیاسی برای همه زنان به خاطر جنسیت آنها است.
” بیمرز ” جمهوری اسلامی را بعنوان یک حکومت فاشیستی افشا میکند، افکار عمومی در جهان را علیه آن جلب میکند، واز مبارزات مردم ابران علیه جمهوری اسلامی و برای دستیابی به ساختار یک حکومت انسانی، حمایت می کند.

“بیمرز ” مخالف بازداشت و زندانی کردن متقاضیان پناهندگی و فراریان از ایران است و برای آزادی آنان تلاش میکند.
“بیمرز” آخرین اطلاعات، مدارک و گزارشات از وضعیت پناهندگان ایرانی و موارد نقض حقوق انسان در ایران را جمع آوری میکند و با انتشار آنها افکار عمومی در ایران و جهان را آگاه میکند.
تلاش می کند که حمایت سازمانهای کارگری، احزاب مترقی، نهادهای مدافع حقوق بشر، زنان و پناهندگان و نهادهای بین المللی را جلب کند.
“بیمرز” خواهان بوجود آمدن عادلانه ترین پروسه پناهنده پذیری است و تلاش می کند تا آن را به دولتهای امضا کننده کنوانسیون ژنو و کمیساریای عالی پناهندکی سازمان ملل “یونیسف” بقبولاند.
تجاوز به حقوق انسانی و پناهندگی توسط دولتها و نهادهای پناهنده پذیر را بررسی خواهد کرد، افکار عمومی را نسبت به آن مطلع خواهد کرد، و اعتراض علیه آنان را هداهت خواهد کرد.
“بیمرز” خواهان بالاترین استاندارد حقوق انسانی و حقوق پناهندگی برای همه متقاضیان پناهندگی در سراسر جهان است.
برای پناهندگان و پناهجویان، تا جایی که امکان باشد، کمکهای قانونی فراهم خواهد کرد.
برای تحقیق و بررسی وضعیت پناهندگی در کشورهای مختلف مامور خواهد فرستاد.
به سازمانهای بین المللی و دولتی در باره تجاوز به حقوق انسانی و پناهندگی شکایت خواهد کرد.
“بیمرز” برای پیشبرد فعالیت هایش سازمانها، دفاتر و نهادهای خود را در کشورهای مختلف ایجاد خواهد کرد.
“بیمرز” نشریه خود را تحت همین نام منتشر خواهد کرد.
“بیمرز” در دفاع از کیسهای ویژه و یا موارد معینی از نقض حقوق پناهندگی اقدام به برگزاری کمپین های بین المللی میکند.
تشکیلات

“بیمرز” سازمانی بین المللی است که بر پایه عضویت داوطلبانه اداره میشود و داری دفاتر، سازمانهای عضو و اعضا است.
سیاست ها و جهت گیری های “بیمرز” از طرف کنفرانس سراسری سازمان که هر دو سال یک بار برگزار می گردد، تعیین خواهد شد. هر گونه تغییری در هر بخشی غز این سند، تنها با تصویب کنفرانس اعتبار دارد.
کنفرانس دبیر سازمان را انتخاب خواهد کرد.
دبیر گزارش فعالیتهای “بیمرز” در دوره دبیری خود را به اطلاع کنفرانس میرساند.
کنفرانس گزارشات دبیر را مورد بررسی قرار میدهد و صحت ترازنامه مالی سازمان را تائید میکند.
دبیر سازمان از میان فعالین سازمان، تعدادی را بعنوان دبیرخانه سازمان به کنفرانس معرفی و از کنفرانس برای آنها رای اعتماد خواهد گرفت. ضوابط مربوط به کار دبیرخانه توسط آئننامه های دبیرخانه تعیین خواهد شد.
دبیر سازمان مسئول اداره امور سازمان و اجرای تصمیمات کنفرانس است.
کنفرانس بودجه پیشنهادی دبیر برای فعالیت دوره جدید را تصویب میکند.
“بیمرز” برای گسترش دامنه فعالیت هایش دفاتر محلی و کشوری خود را تاسیس میکند.
دفاتر محلی و کشوری در چهارچوب سیاست های “بیمرز” خود مسئول پیش برد فعالیت های “بیمرز” در کشور خود هستند.
دفاتر محلی و کشوری موظف اند که به فراخوان های سراسری سازمان پاسخ دهند.
فعالیت های سراسری دفاتر محلی باید به تصویب دفتر مرکزی برسد.
دفاتر محلی در اداره امور خود، در چهارچوب سند اهداف “بیمرز” اختیار کامل دارند.
آئینامه ها و مقررات فعالیت سازمان، دفاتر محلی و کشوری، توسط دبیرخانه تعیین خواهد شد.

عضو

همه علاقمندان به حمایت و دفاع از “بیمرز”، بالاتر از ۱۶ سال، مستقل از مذهب و ملیت و تعلق سیاسی و جنسیت و نژاد میتوانند به آن بپیوندند و به عضویت آن در آیند.
“بیمرز” هم در سطح محلی و هم در سطح سراسری عضوگیری میکند.
نام عضو “بیمرز” در لیست اعضا این سازمان ثبت می شود، کارت عضویت آن را دریافت می کند و اطلاعیه ها و برنام های “بیمرز” را دریافت می کند.
عضو “بیمرز” حق عضویت سازمان را می پردازد و در حد تمایل خود این سازمان را از نظر مالی تقویت می کند.
عضو “بیمرز” می تواند با پر کردن فرم تقاضای کار داوطلبانه، فعال “بیمرز” شود و در فعالیت های آن با برنامه مشخص شرکت کند.
فعال “بیمرز” حق دارد در تصمیم گیری ها و مسئولیتهای واحد محلی، واحد سراسری و دبیرخانه، و همچینین در تصمیم گیری های کنفرانس سازمان، شرکت کند.
فعال”بیمرز” می تواند مخالفت خود با مصوبات، تصمیمات و عملکرد سازمان را در هر سطحی از طریق مراجع قانونی سازمان مطرح کند. مقررات و ضوابط رعایت حقوق اقلیت توسط آئینامه ها و مصوبات کنفرانس تعیین خواهد شد.
سازمانهای مدافع حقوق انسان می توانند بعنوان یک سازمان به عضویت “بیمرز” در آیند.
آئینامه ها و ضوابط کار فعالین “بیمرز” توسط ارگانهای مربوبطه تعیین خواهد شد.
مصوب دبیرخانه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- “بیمرز”

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail