آوارگی و دوربودن از خانه ام انتخاب من نیست!

شنو احمدی _ المان
در چند سال اخیر بخاطر جنگ و نامنی در خاورمیانه و آفریقا که میلیونها نفر آواره و قربانی شدند، دراین تراژدی بلواقع زنان و کودکان بیشترین آمار را داشتند، چه آنهایی که میان راه تلف شدند وچه آنهایی که به مقصد رسیدند. در تحت تاثیر فرهنگ عقب افتاده و مذهبی ضد زن تدوین شده ی سیستم حکومتی غالب بر آنها در سیاست های نظام سرمایه داری موجود در منطقه، که در آن شکل گرفتند و اینک که از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود که آزادی پوشش است، نیز خود را محروم میدارند، که باز این خود زمینه ای شده است برای فرا سخت تر شدن وضعیت زنان کمپ های پناهندگان در سراسر اروپا و قرار گرفتن در معرض تعرض های جنسی .
نکته ی اسفناک اینجاست!
سکوت اختیار کردن این زنان در مقابل تریبون رسانه ها و سازمان های حقوق بشر و دفاع از زن.
در واقع ستم جنسی به معنای کامل کلمه در میان خانواده های پناهنده بیداد میکند در معین کردن محدوده ای مشخص در رفت و آمدها و مکالمات روزانه ی آنها با اشخاص تعیین شده از طرف ،پدر ،پسر،برادر و یا شوهر.
مدافعین سازمان های حقوق بشری ودفاع از زنان، در تلاش برای قانونی کردن برخوردهای جدی با فرهنگ های عقب افتاده در ضدیت با زن در این کمپ ها و مقابله با آپارتاید جنسی را در اولویت پروسه ی وسیع فعالیت ، برای بنا نهادن جامعه ای با حداقل آمار ستم جنسی قدم پیش ببرید.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail