آزادی چهار تن از پناهجویان دستگیر شده در ترکیه

پنجم آوریل چهارتن از پناهجویان ایران بە اسامی لیلی فرجی، زینب صحافی، اسماعیل فتاحی و محمد پوراکبری بە جرم شرکت در تظاهرات بازداشت و حکم دیپورت به ایران در خصوص آنان صادر شده بود. آنان بعد از ۳۳ روز بازداشت در کمپ دیپورتی شهر آیدین آزاد شدەاند. آنان در انتظار رای دادگاە می باشند. ابتدا از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز بە این عزیزان تبریک میگویم، متاسفانە دولت ترکیە این چهار فعال و پناهندە سیاسی را بە خاطر یک کار انسانی و مسئولانە بە ناحق بازداشت و دچار اضطراب کرد. بدون تردید باید تلاش تا رفع هر گونە خطری ادامە یابد. زندە باشید و دست مریزاد بە همە سازمانها، نهادها و افرادیکە در این مدت نهایت تلاش خود را کردند تا دولت ترکیە را ناچار بە آزاد کردن این چهار پناهجوی ایرانی بکنند و از خیزی کە علیە بازداشت شدگان برداشتە بود منصرف شود.

پناهجویان ایرانی در ترکیە نسبت بە سایر پناهجویان دیگر از وضعیت استثنایی و خطرناکی برخوردار می باشند. معاملە و بند و بست رژیم اسلامی با دولت اردوغان بر سر استرداد فعالین سیاسی یکی از مخاطرات جدی و روزمرە در ترکیە می باشد کە همچون شمشیر داموکلس بر سر آنان می چرخد.

این شرایط هر روز بدتر و بدتر می شود مادام اینکە یک کار عظیم و سراسری صورت نگیرد ما باید شاهد تکرار سناریوهای اینچنینی و یا بدتر از آن هم بشویم.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز کلیە پناهندگان ایرانی در ترکیە را بە مبارزە جدی و سراسری و همەجانبە برای دفاع از حقوق حاشا ناپذیر پناهندگی خود، فرا میخواند. ما در عین حال از همە سازمانها، نهادها و افراد مدافع حقوق میخواهیم کە در تقابل با سیاستهای ضد انسانی دولت ترکیە در قبال پناهجویان ایرانی سکوت نکنند و همکاریهای جدی تر و هماهنگتر را با هم داشتە باشند. ما نیز در این مسیر دست یکایک شما را برای همکاری و هماهنگی بمنظور بهبود شرایط زیست و امنیت پناهجویان در ترکیە بە گرمی می فشاریم.

سعید آرمان
دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بی مرز

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail