فراری از سوی اجبار

فراری از سوی اجبار

جاانان و ناجاانان در سال جاری در مقایسه بدا سالهای یذشته کم تر در دانشگاه ها ثبت نار می کنند و از اینکه کارو شغلی را بعد از اتمار درس پیدا نخااهند کرد خسته و مأیاس می شاند .این همان عقب ماندیی رشد ی مملکت می باشدد . ممالکی که رشد و تاسعه آن بر وجاد جاانان آن کشار می باشد و چرخه صنعت و پایایی کشدار را کسانی بدو می ییرند که از لحاظ…

بیشتر بخوانید

حقوق زنان در ایران

حقوق زنان در ایران

مادر یا زن واژه کاملا آشنایست که هر انسانی بدا آن آشناست و جایگاه آن در جامعه و خداندااده کاملا واض و محرز است .تکامل فرزندان در نباد مادر بسیار دشاار است و قسدمدت بد ریدی از نیازهای آنها را فقط ی مادر می تااند بدرطدرف سازد .می ان اهمیت به زنان را در هر جامعه مدی تاان با نگاه به فرهنگ و پیشینده آن جدامدعده مشاهده کرد یعنی می تاان با نگاه بده کدتدب…

بیشتر بخوانید

مضحکه ای با چهار دهه دروغ

مضحکه ای با چهار دهه دروغ

سیستم انتخاباتی جمهاری اسلامدی تداکدندان روندی راطی کرده است که آفرینش مرگ بدرای جامعه باده است .همه تدحدالات ایدن ندظدار انتخاباتی از زمان رای ییری درباره تعئین نداع رژیم پیاز سقاط نظار پادشاهدی، تدا مداجدرای وغیره نشان از آن دارد که این روند بده ۳۳سال فرجار نهایی خاد ن دی می شاد .این فدرجدار باتاجه به ماهیت استبدادی این رژیدم فداسدد چی ی ج ن دی بادن مرگ ان را یااهی ندمدی دهد .اما در…

بیشتر بخوانید

ریشه گیری سیستمی با طناب دار

ریشه گیری سیستمی با طناب دار

بدون ش حتی اسم بردن ازکلمه اعددار بدرای خیلی از انسان ها دشاار است، چان کده اعددار معنای واقعی خشانت و عملی کاملا ضد انسداندی است .و در اکثر کشارها بدلیل مبارزه مردر حکدم شنیع اعدار از قاانین آن جاامع حذف شده است . حکم اعدار نقض حقاق ی انسان است، امدا در سیستم قضایی و حکامت ایدران اعددار کدامدلا طبیعی و امری قانانی می باشد .جمهاری اسلامی ایران با این رو در این فکر…

بیشتر بخوانید

نامه ای از سویس

نامه ای از سویس

محمد قوامی در این شرایط باید به دوچیز اشاره کنم که متاسفانه اکثر کشورهای اروپایی هم با این مشکل رو برو هستند . فرق بین پناهنده و مهاجر – پناهنده به کسی گفته میشود به خاطر نژاد ،دین ، ملیت ،عضویت دریک گروه سیاسی یااجتماعی ویا ترس ازتعقیب وبازداشت به یک کشور پناهنده میشود و درآنجا درخواست پناهندگی خودرااعلام میکند مهاجرین به علت تهدید مستقیم به مرگ یا آزار و اذیت تصمیم به نقل مکان…

بیشتر بخوانید

آوارگی و دوربودن از خانه ام انتخاب من نیست!

آوارگی و دوربودن از خانه ام انتخاب من نیست!

شنو احمدی _ المان در چند سال اخیر بخاطر جنگ و نامنی در خاورمیانه و آفریقا که میلیونها نفر آواره و قربانی شدند، دراین تراژدی بلواقع زنان و کودکان بیشترین آمار را داشتند، چه آنهایی که میان راه تلف شدند وچه آنهایی که به مقصد رسیدند. در تحت تاثیر فرهنگ عقب افتاده و مذهبی ضد زن تدوین شده ی سیستم حکومتی غالب بر آنها در سیاست های نظام سرمایه داری موجود در منطقه، که در…

بیشتر بخوانید

فاشیزم سوئدی ـ آلمانی در دو بازتاب و چند خبر

فاشیزم سوئدی ـ آلمانی در دو بازتاب و چند خبر

” کسانی که علیه فاشیسم متحد نشوند وعده گاهشان زندان های فاشیسم خواهد بود. ، منبع نت ” در این سیکل زمانی که جنگ (نفت و ارتجاع)و فقر به آوارگی و کشته و غرق شدن هزاران نفر منجر شده ـ ما باید بیش از پیش و با روحیه ای جنگاور، ماهیت ارتجاعی و راسیستی مواضع و دیدگاههای ضد پناهندگی را در اشکال متفاوت افشا و به نقد بکشیم. در فاصله انتشار دو نشریه وقایع زیادی…

بیشتر بخوانید

کاربرد اعدام به مثابه مفهومی سیاسی در تاریخ

کاربرد اعدام به مثابه مفهومی سیاسی در تاریخ

کاربرد اعدام بمثابه مفهومی سیاسی در تاریخ اعدام در مجازات اکثر کشورها، نوعی کیفر یا مجازات است و یا میتوان اشد مجازات در قوانین حکومت ها دانست.در برخی از کشورها به حکم قانون براساس دادگاه عمومی،جنایی،نظامی و سیاسی به یک انسان تعلق میگیرد. اما سوالی که مطرح میشود این است که چرا اعدام ؟ ایا حکومتی همچو جمهوری اسلامی ایران و چین دست به کشتار اقلیت تفکر و مذهب میزند از سر ترس است یا…

بیشتر بخوانید

موج سرخ

موج سرخ

بر اساس گزارشات عفوبین الملل که اعلام کرده است، بحران پناهندگی پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسیده است. در گزارش این سازمان آمده است که سازمان های جهانی توجهی به حقوق آوارگان ندارند و به همین سبب میلیون ها آواره در خطر مرگ یا زندگی بسیار نکبت بار هستند. هر ساله هزاران نفر از مردم جهان به دلایلی برای یافتن محلی امن، خانه و وطن خویش را ترک می کنند که در…

بیشتر بخوانید

گفتگو با امیر ساسان فعال کمونیست

گفتگو با امیر ساسان فعال کمونیست

با سلام و درود خدمت رفیق امیر ساسان محمد ولدی: رفیق امیر، با مقدمه ای شروع کنیم که در این شرایط که بحران مهاجرت و با تعریف حقوق بشری که بحران انسانی نام گرفته ـ مثل هر پدیده ای دیگر بنا بر جایگاه طبقاتی ، فرد ـ احزاب و ائتلاف حاکمه یک کشور ـ در سطوح ژورنالیستی و رسمی موضع گیری های متفاوتی بازتاب داده شده است. اما حالا اگر قبول کنیم که هر استدلالی…

بیشتر بخوانید
1 2 3 4 5