نگاهی اجمالی به گرایشات مختلف در امر سازماندهی پناهجویان:

نگاهی اجمالی به گرایشات مختلف در امر سازماندهی پناهجویان:

وجود پدیده ای به اسم بحران پناهجویی در سالهای اخیر وافزایش یافتن آن به خاطر وجود و گسترش جنگ های قومی-مذهبی، ناامنی، کشتار،فقر و فلاکت همواره پدیده ای ملموس و قابل رویت برای افکار عمومی جهان بوده است.در واقع میتوان گفت که پناهجویی و گریختن اجباری مردم از کشورهایشان به قدمت سرمایه داری وجود داشته است.و در سالهای اخیر بدلیل افزایش جنگهای امپریالیستی و سیاستهای میلیتاریستی سرمایه داری و تسلط حکومتهای مذهبی و اسلام سیاسی…

بیشتر بخوانید

مشکلات زنان پناهجو،ستمی مضاعف و توامان:

مشکلات زنان پناهجو،ستمی مضاعف و توامان:

در جهان کنونی با سیطره و تسلط مناسبات تولیدی سرمایه داری و فرهنگ روبنایی آن بر زندگی مردم جوامع مختلف و با وجود پیکار مستمر طبقاتی در مقابل کلیت سیستم سرمایه داری در نقاط مختلف جهان این آنتاگونیسم و تخاصم روزمره طبقاتی همواره وجود دارد.در کنار این نگاه کلی به دنیای وارونه کنونی همچنان زن ستیزی،کودک آزاری با خشونت نهادینه شده مردسالاری و خرافه پرستی مذهبی در قالب احکام شرعی و اسلامی زندگی اکثریت زنان…

بیشتر بخوانید

عروج سیاست های ضد پناهندگی و ضرورت اتخاذ سیاستی واحد

عروج سیاست های ضد پناهندگی و ضرورت اتخاذ سیاستی واحد

در سالهای اخیر مقوله پناهجویی و کوچ اجباری و آوارگی میلیونی مردمی که از جغراتیای جرنرگ، خشونت و کشتار به امید رسیدن به مکانی بظاهرر امن انواع مشقات و سختی ها را متحمل شده اند، برای بشریت امروزی پدیده ای شناختره شرده و قابل لم میباشد .میدیای بورژوازی بخشرا برا عقیب سیاستهای مشخص سرمایه داری عرمرلا بصورت هدایت شده و هدتمند این اخبار و روایات خود را روزانه در قالب اخبار بظاهر بی طررترانره بخورد…

بیشتر بخوانید

پناهندگی رویایی آن سوی مرزها:

پناهندگی رویایی  آن سوی مرزها:

پناهندگی به کشورهای اروپای و آمریکای در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است، برای خیلی از انسانها پناهندگی تبدیل به یک ‌مد در عرصه مهاجرت شده است و برای افراد سود جو چاق انسان تبدیل به سود عظیم باد آورده‌ای شده است. تا چند سال گذشته تعداد پناهجویانی که از کشورهای آسیایی و آفریقای که به اروپا می آمدند سالانه به بیش از ‌چند هزار نفر نمیرسید، اما روند پناهنده پذیری در یکی دو…

بیشتر بخوانید

فراری از سوی اجبار

فراری از سوی اجبار

جاانان و ناجاانان در سال جاری در مقایسه بدا سالهای یذشته کم تر در دانشگاه ها ثبت نار می کنند و از اینکه کارو شغلی را بعد از اتمار درس پیدا نخااهند کرد خسته و مأیاس می شاند .این همان عقب ماندیی رشد ی مملکت می باشدد . ممالکی که رشد و تاسعه آن بر وجاد جاانان آن کشار می باشد و چرخه صنعت و پایایی کشدار را کسانی بدو می ییرند که از لحاظ…

بیشتر بخوانید

حقوق زنان در ایران

حقوق زنان در ایران

مادر یا زن واژه کاملا آشنایست که هر انسانی بدا آن آشناست و جایگاه آن در جامعه و خداندااده کاملا واض و محرز است .تکامل فرزندان در نباد مادر بسیار دشاار است و قسدمدت بد ریدی از نیازهای آنها را فقط ی مادر می تااند بدرطدرف سازد .می ان اهمیت به زنان را در هر جامعه مدی تاان با نگاه به فرهنگ و پیشینده آن جدامدعده مشاهده کرد یعنی می تاان با نگاه بده کدتدب…

بیشتر بخوانید

مضحکه ای با چهار دهه دروغ

مضحکه ای با چهار دهه دروغ

سیستم انتخاباتی جمهاری اسلامدی تداکدندان روندی راطی کرده است که آفرینش مرگ بدرای جامعه باده است .همه تدحدالات ایدن ندظدار انتخاباتی از زمان رای ییری درباره تعئین نداع رژیم پیاز سقاط نظار پادشاهدی، تدا مداجدرای وغیره نشان از آن دارد که این روند بده ۳۳سال فرجار نهایی خاد ن دی می شاد .این فدرجدار باتاجه به ماهیت استبدادی این رژیدم فداسدد چی ی ج ن دی بادن مرگ ان را یااهی ندمدی دهد .اما در…

بیشتر بخوانید

ریشه گیری سیستمی با طناب دار

ریشه گیری سیستمی با طناب دار

بدون ش حتی اسم بردن ازکلمه اعددار بدرای خیلی از انسان ها دشاار است، چان کده اعددار معنای واقعی خشانت و عملی کاملا ضد انسداندی است .و در اکثر کشارها بدلیل مبارزه مردر حکدم شنیع اعدار از قاانین آن جاامع حذف شده است . حکم اعدار نقض حقاق ی انسان است، امدا در سیستم قضایی و حکامت ایدران اعددار کدامدلا طبیعی و امری قانانی می باشد .جمهاری اسلامی ایران با این رو در این فکر…

بیشتر بخوانید

نامه ای از سویس

نامه ای از سویس

محمد قوامی در این شرایط باید به دوچیز اشاره کنم که متاسفانه اکثر کشورهای اروپایی هم با این مشکل رو برو هستند . فرق بین پناهنده و مهاجر – پناهنده به کسی گفته میشود به خاطر نژاد ،دین ، ملیت ،عضویت دریک گروه سیاسی یااجتماعی ویا ترس ازتعقیب وبازداشت به یک کشور پناهنده میشود و درآنجا درخواست پناهندگی خودرااعلام میکند مهاجرین به علت تهدید مستقیم به مرگ یا آزار و اذیت تصمیم به نقل مکان…

بیشتر بخوانید

آوارگی و دوربودن از خانه ام انتخاب من نیست!

آوارگی و دوربودن از خانه ام انتخاب من نیست!

شنو احمدی _ المان در چند سال اخیر بخاطر جنگ و نامنی در خاورمیانه و آفریقا که میلیونها نفر آواره و قربانی شدند، دراین تراژدی بلواقع زنان و کودکان بیشترین آمار را داشتند، چه آنهایی که میان راه تلف شدند وچه آنهایی که به مقصد رسیدند. در تحت تاثیر فرهنگ عقب افتاده و مذهبی ضد زن تدوین شده ی سیستم حکومتی غالب بر آنها در سیاست های نظام سرمایه داری موجود در منطقه، که در…

بیشتر بخوانید
1 2 3 4