اساسنامه سازمان بیمرز

اساسنامه سازمان بیمرز

اساسنامه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی مصوب دبیرخانه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- “بیمرز” ۳۰ نوامبر ۲۰۰۵ اساسنامه نام کامل: سازمان سراسری پناهندگان ایرانی نام اختصار: “بیمرز” مقدمه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- “بیمرز”، سازمانی غیر دولتی و مردمی مدافع حقوق پناهندگی است. ما معتقدیم عامل آوارگی؛ فرار و مهاجرت میلیونی مردم حکومتهای و دولتهایی است که امکان زندگی امن، محترمانه؛ سالم، مرفه، صلح آمیز، برابر و آزاد را از شهروندان خود سلب می کنند. تنها یک جهان…

بیشتر بخوانید

تماس با ما

سعیدآرمان دبیر سراسری سازمان بیمرز Saeed_arman2002@yahoo.co.uk عباس رضایی دبیر سراسری سوئد زینت کریمی دبیر واحد استکهلم سازمان بیمرز ۰۷۳۷۸۶۹۰۳۲ ابوبکر شریف زاده دبیر گوتنبرگ abo_sh2008@hotmail.com  تلفن     ۰۷۲۲۹۱۸۰۷۰ محمد عابدیان دبیر شمال سوئد ۰۷۳۷۲۴۹۲۳۱

بیشتر بخوانید

تماس با ما

  سعیدآرمان دبیر سراسری سازمان بیمرز Saeed_arman2002@yahoo.co.uk عباس رضایی دبیر سراسری سوئد زینت کریمی دبیر واحد استکهلم سازمان بیمرز ۰۷۳۷۸۶۹۰۳۲ ابوبکر شریف زاده دبیر گوتنبرگ abo_sh2008@hotmail.com  تلفن     ۰۷۲۲۹۱۸۰۷۰ محمد عابدیان دبیر شمال سوئد ۰۷۳۷۲۴۹۲۳۱

بیشتر بخوانید

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی

اساسنامه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی مصوب دبیرخانه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- “بیمرز” ۳۰ نوامبر ۲۰۰۵ اساسنامه نام کامل: سازمان سراسری پناهندگان ایرانی نام اختصار: “بیمرز” مقدمه سازمان سراسری پناهندگان ایرانی- “بیمرز”، سازمانی غیر دولتی و مردمی مدافع حقوق پناهندگی است. ما معتقدیم عامل آوارگی؛ فرار و مهاجرت میلیونی مردم حکومتهای و دولتهایی است که امکان زندگی امن، محترمانه؛ سالم، مرفه، صلح آمیز، برابر و آزاد را از شهروندان خود سلب می کنند. تنها یک جهان…

بیشتر بخوانید