باز هم تراژدی انسانی در مرز یونان و ترکیە

باز هم تراژدی انسانی در مرز یونان و ترکیە

باز هم تراژدی انسانی در مرز یونان و ترکیە ١٩ پناهجو قربانی سیاست ضد انسانی دولتهای ترکیە و یونان شدەاند بر اساس خبر خبرگزاریها ١٩ پناهجو، که حتی کفش و لباس بر تن نداشتەاند، در مرز ترکیە با یونان از شدت سرما خشک شدە و جان باختەاند. این پناهجویان کە از ترکیە بە مرز یونان رسیدە بودند بر اساس ادعای وزارت مهاجرت ترکیە توسط مرزبانان دولت یونان بە ترکیە برگرداندە شدەاند و در این مسیر…

بیشتر بخوانید