سرنوشت مبهم پناهجویان در جزیره نائورو

سرنوشت مبهم پناهجویان در جزیره نائورو

سرنوشت مبهم پناهجویان در جزیره نائورو دستگاه قضایی جزیره نائورو می‌خواهد رابطه‌اش با دستگاه قضایی استرالیا را تعلیق کند. این تصمیم چه تاثیری بر وضعیت پناهجویانی که بیشتر آنها ایرانی و افغان هستند می‌گذارد؟

بیشتر بخوانید