فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در ایران

فراخوان تظاهرات در دفاع از مبارزات کارگری در ایران

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ضمن حمایت از مبارزات کارگران در ایران و دفاع از فعالین کارگری دربند، از همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و همه فعالین عرصه کارگری دعوت می کند تا در تظاهراتی که به این منظور برگزار می شود، شرکت کنند. این تظاهرات به منظور دفاع از تمام فعالین کارگری که در زندانهای جمهوری اسلامی، به خاطر دفاع از حقوق کارگران در ایرتن ، زندانی شده اند برگزار می شود. از…

بیشتر بخوانید