۶۰ درصد پناهجویان اخراجی، سوئد را ترک کرده‌اند

۶۰ درصد پناهجویان اخراجی، سوئد را ترک کرده‌اند

تعداد پناهجویان در سوئد در پنج سال گذشته افزایش یافته است. حق پناهندگی یکی از ارکان حقوق بشر است که بر سر آن توافق بین المللی وجود دارد، اما تمام متقاضیان امکان ماندن در این کشور را ندارند.
در سال ۲۰۱۶ در سوئد بیشتر از ۲۷-هزار نفر از پناهجویان حکم اخراج گرفته‌اند. روشن نیست که چه تعداد از این افراد در سوئد باقی مانده‌اند و به صورت مخفی زندگی می‌کنند. اما آمار نشان می‌دهد که بیشتر از ۱۳-هزار نفر سوئد را ترک کرده‌اند.
همچنین از میان پناهجویانی که حکم اخراج گرفته‌اند نزدیک به هشت هزار نفر یعنی ۲۸ درصد از آنها توسط پلیس دستگیر شده‌اند. مقامات پلیس تأیید می‌کنند که از این تعداد پناهجوی دستگیر شده نزدیک به ۲۵۰۰ نفر سوئد را ترک کرده‌اند.
به صورت خلاصه، خروج بیشتر از ۱۶-هزار تن از این پناهجویان از سوئد تأیید شده است و این ۶۰ درصد از آنها را تشکیل می‌دهد.
از میان ۴۰ درصد باقی مانده، تعدادی در سوئد هستند و به صورت مخفی زندگی می‌کنند. تعدادی دیگر نیز سوئد را ترک کرده‌اند بدون اینکه خروج آنها توسط مقامات ثبت شده باشد. پلیس تأیید می‌کند که زندگی مخفی پناهجویی در سوئد رو به افزایش است اما آمار دقیقی از این وضعیت وجود ندارد

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail