کسانی که در آلمان جواب رد دریافت میکنند

کسانی که علیه جواب ردی شکایت می کنند، چه شانسی در دادگاه اداری دارند؟ بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی در این مورد در این ویدیو که به دو زلان آلمانی و فارسی تهیه شده است توضیح می دهند.

Welche Chancen hat man, wenn man vor dem Verwaltungsgericht klagt? Viele verschiedene Zahlen stehen im Raum. Isabel Schayani und Bamdad Esmaili haben mehr Informationen für Euch. Dieser Stream ist Deutsch-Persisch

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail