پیامدهای کرونا پناهجویان افغان و ایرانی را به مسیر صعب العبور آلپ کشانده است.

🎥پیامدهای کرونا پناهجویان افغان و ایرانی را به مسیر صعب العبور آلپ کشانده است.


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail