ما تسلیم نمیشویم

“ما تسلیم نمی شویم”
✌ ✊ ✌ ✊
سرودی از: گروه موسیقی فرانسوی
با زیر نویس فارسی؛

از اعماق محله فقیرنشین من
تا روستای دورافتاده تو
واقعیت هایمان، یکسان است،
و همه جا تحول در حال غلیان است
دنیا برایمان جایی ندارد
ما به درد هیچ کاری نمی خوریم
در قصرها به دنیا نیامدیم

آنان برای ما از برابری می گفتند
و ما همچون احمقها باورشان کردیم
“دموکراسی” دروغ است
اگر آنچه می گویند می بود، ما هم می دانستیم
برگه رای ما در برابر قانون بازار چه ارزشی دارد؟
. . .
و حقوق بشر !!!
در بدل فروش یک طیاره چه ارزشی دارد؟
اگر مختصر کنیم، در نهایت امر فقط یک قانون وجود دارد:
خودفروشی بیشتر، برای فروش بیشتر
جمهوری “روسپی دار”
در جاده دیکتاتورها، عمل میکند . . .

چقدر پوچ و احمقانه است
که از صلح و برادری حرف بزنی
وقتی بی خانمان ها، روی جاده ها جان می دهند
——————————-

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail