مارش شورش

IMG_20171231_132826_936۹

مارش شورش…

مارش شورش در خیابان پای میکوبد،
و کله های پرنخوت را می روبد.
ما، وزش دومین طوفانیم؛
که جهان را همچون ابری غران شستشو خواهیم داد.
روزها، اسب تندپاست
و سالها، یابوی بی حال؛
سرعت را ستایشگریم!
و قلبمان طبلی پرهیاهو است!
آیا از رنگ ما برتر سراغ دارید؟
آیا نیش گلوله بر پیکرمان کارگر خواهد بود؟
ما در برابر تفنگ ها و سرنیزه ها حماسه می آفرینیم؛
طنین صدایمان، پرارزش ترین است!
مرغزاران سرسبز قد می کشند
روزها می شکفند –
آی رنگین کمان، ظاهر شو!
اسبان شتابان پرواز کنید…

ولادمیر مایاکوفسکی

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail