فراخوان سازمان بیمرز برای شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه سرکوب،دستگیری و احکام زندان فعالین کارگری در داخل ایران

اینک تقابل رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی با کارگران به تقابلی هر روزه و خشن تبدیل گشته است ، هنوز چند روز ازصدوراحکام جنون آمیز فعالین کارگری و پیشگامان کارگری نگذشته که اوباش جمهوری اسلامی ،پاسخ خواست به حق کارگران هپکو را با باتوم و چوب وچماق میدهند .
نباید در خارج کشور هیچ محلی را برای این جانیان امن گذاشت .
سازمان پناهندگان بیمرز واحد استکهلم ، همه انسانهای شریف و آزادیخواه و برابری طلب را دعوت مینماید تا در روز جمعه مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم گردهم آیند وانزجار و نفرت خودراازنظام جمهوری اسلامی فریاد بزنند .
جمعه ۲۰/۹/۲۰۱۹ ساعت ۱۵ منتظر شما در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم هستیم.

سازمان پناهندگان بیمرز -استکهلم
وریا روشنفکر۰۷۶۴۱۴۴۹۴۶

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail