فراخوان برای اعتراض به دادگاهی کردن فعالین کارگری

اکنون و‌پس از نمایش مضحک محاکمه نمایندگان کارگران هفت تپه اسماعیل بخشی وعلی نجاتی و همچنین سپیده قلیان و فعالین نشریه گام در بیدادگاههای رژیم سرمایه در ۱۲ مردادماه، رژیم درشهر شوش نیز با اقداماتی تلافی جویانه، دسته دسته کارگران معترض هفت تپه را پای میز محاکمه می برند تا به آنها بگویند که هر کس به دولت و سرمایه دار معترض است، برای نان، کار، آزادی، اداره شورایی بپاخواسته و به فقر و فلاکت و بردگی معترض است، با چنین سرنوشتی روبرو خواهد شد.
احکام سنگین وجنون آمیز زندان و شلاق برای عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، ندا ناجی و حسن سعیدی، دستگیری وسیع فعالین کارگری و اجتماعی، احضار دوباره فعالین کارگری فولاد به دادگاه، شاخه وشانه کشیدن رئیس قوه قضائیه علیه کارگران همه نشان ترس و واهمه رژیم نکبت جمهوری اسلامی از شبح یست که بر سرش در حرکت است ، شبح سوسیالیسم ، آزادی و برابری.
اعتراضات باشکوه کارگران هپکو و آذراب اراک ، خواب را ازچشم شوم جانیان اسلامی ربوده است .
در روز ۱۳ سپتامبر در شهر استکهلم در میدان سرگل ساعت ۱۷ ، احزاب و سازمانها و انسانهای آزادیخواه جمع میشوند تا اعتراض و انزجار خود را به این اقدامات رژیم سفاک جمهوری اسلامی نشان دهند و حمایت خودرا ازحرکتهای اعتراضی کارگری اعلام کنند.
سازمان پناهندگان بیمرز واحد استکهلم ضمن شرکت در این متینگ اعتراضی ، همگان را به شرکت دراین گردهمایی دعوت میکند.

نابودبادنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی
مرگ بر ستمگر ، درود بر کارگر

سازمان پناهندگان بیمرز – واحد استکهلم
وریا روشنفکر ۰۷۶۴۱۴۴۹۴۶

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail