غرق شدن دو پناهجو در آبهای یونان

غرق شدن دو پناهجو در آبهای یونان

متاسفانە امروز پنج شنبە دو پناهجوی ایرانی اهل مریوان بە اسامی جلیل روانگرد و سمیه جامخانه، در آب‌های یونان غرق شدند. این زن و شوهر قصد مهاجرت به اروپا را داشتەاند.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ضمن ابراز تاسف عمیق از این تراژدی انسانی و تسلیت بە بستگاە این زن و شوهر جوان جمهوری اسلامی را بعنوان بانی فقر و بی خقوقی و سلب ازادیهای سیاسی و اجتماعی مسئول این فجایع انسانی میداند. ضمنا دولتهای اروپایی کە دژ محکمی را در مقابل این پناهجویان قرار دادەاند و نقش جدی در قتل عام پناهجویان در مسیرهای پر مخاطرە مانند دریای اژە، مدیترانە و کانال مانش دارند.
جا دارد سخنی کوتاە با پناهجویانی کە چنین مخاطراتی را بە جان می خرند داشتە باشیم. تلاش برای زندگی بهتر و موقعیت بهتر و کوچ و مهاجرت بە این منظور در تاریخ کل بشریت بودە و خواهد بود. در مقاطعی ناچاریم دست بە عصا حرکت کنیم. در این فصل سرد و یخبندان و عبور از دریای طوفانی و امواج سخت درصد ریسک و مخاطرات را بالا می برد. در مقاطعی تنها بە امید فرجی در زندگی و بە امید روزنەای بهتر کولەبارمان را می بندیم بدون اینکە کاملا بە خطر افتادە باشیم و یا مسیرمان را سبک سنگین بکنیم. هیچ قاچاقچی شرافتمندی وجود ندارد کە کل مسیر و مخاطرات احتمالی را برای شما توضیح بدهد، آنان تنها بە فکر پر کردن چیب خود هستند ولو اینکە بە قیمت جان شما هم باشد. قایقها را با ظرفیت دو برابر بە دریا میاندازند و هزاران نفر اینچنین جانشان بە خطر افتادە.
ما بر این واقفیم تا رژیمهای سرکوبگر و فاشیست وجود داشتە باشد، تا دولتهای اروپایی مرزهای خود را با دیوار مرتفع سیمهای خاردار تنیدە باشند و هزاران سرباز خود را ورودی کشورهایشان مستقر کنند، ما شاهد این فجایع انسانی خواهیم بود. لذا از همە پناهجویانی کە بە قصد خارج شدن از ایران را دارند همە جوانب و مخاطرات را در نظر بگیرند و خوشباورانە این مسیر سخت را در پیش نگیرند.
سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بی مرز
پنجشنبە ١٣ ژانویە ٢٠٢١

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail