عروج سیاست های ضد پناهندگی و ضرورت اتخاذ سیاستی واحد

در سالهای اخیر مقوله پناهجویی و کوچ اجباری و آوارگی میلیونی مردمی که از جغراتیای جرنرگ، خشونت و کشتار به امید رسیدن به مکانی بظاهرر امن انواع مشقات و سختی ها را متحمل شده اند، برای بشریت امروزی پدیده ای شناختره شرده و قابل لم میباشد .میدیای بورژوازی بخشرا برا عقیب سیاستهای مشخص سرمایه داری عرمرلا بصورت هدایت شده و هدتمند این اخبار و روایات خود را روزانه در قالب اخبار بظاهر بی طررترانره بخورد مخاطبینش در سطح جرهران مریردهرد . واکنش طبقه بورژوازی و متحدین اش در ریشره یابی و حلیل این قضیه قابل بررسی و امل جدی است .خزیدن کلیت سیستم سرمایه داری به دتاع از پناهجویان و انسانهایی که مشخصا و بصرورت مستقیم بخاطر میلیتاریسم و هژمونی طرلربری و قسیم مجدد جهان در حوزه سود سرمایه، عرمرلا گوشت دم وپ این سیاستها و نمایندگان شان در خاورمیانه شده اند، یکی دیرگرر از ترریربرهرا و پروپاگندهای نخ نمای نظام بورژوایی در سرطرح جهان امروز میباشد .سیاست دوتاکتو و کج دار و مریزی که عامدا جای قربانی و جلاد را هرمرواره عوض کرده است .اما موضع و نرگررش بشرریرت مشاهده گر این مصائب انسانها خرار از زاویره آشکار سیستم سرمایه داری به ایرن قضرایرا برا سناریو و روایت سیاه بر سفید و کراری گرردونره حاکمان سود، قدرت و پول پرستی و اقناع روده مردم با این روایتها کاملا فاوت دارد .ریشه واقعی این آورگی ها و جنگها و نفرت قومی و مذهبی در بختک سود پرستی و انباشت سرمایه داری نهفتره است که ا فاقا گروه ها و دسته جات باند سیاهی و مذهبی را برای دامن زدن بیشتر بره برحرران و جنگ در آن مناطق قویت میکند .گرروه هرا و باندهای ریزودرشت اسلامی و ضرد بشرری کره زندگی را به کام مردم لخ کرده اند .پ از مرو آوارگی و کوچ اجباری میلیونی سراکرنران ایرن کشورهای جنگ زده به کشورهای اروپایی، همین سیستم به یاری بلیغات میدیایی و شسرترشروی اتکار سعی کرد وجهه انسان دوستانه ای بخود در قالب پدیده ای به اسم مو پناهجویی کره خرود خالق و بوجود آورنده آن از طریق نرا رو و هرم پیمانانش و رژیم های مر جع منطقه خاورمیانه و مشخصا ایران، سوریه، رکیه و روسیه در آنجا بود بدهد، و این صویر خود ساخته و مجعول را بره جامعه جهانی حقنه کند.در واقع سیستم بورژوازی جهانی با بهره گیری از این پیش ترض ها و مقوله پناهجویی سعی کرد اهدا مشخص و استرا ژیک خود که همواره به سود و انربراشرت سررمرایره بورژوازی گره خورده است را عقیب کند . مامری ناکامی ها، بی حقوقی مردم و تقرر و نرابررابرری موجود در کشورهای اروپایی را یکباره برورژوازی بصورت مشخص بر دوش مو عظیم پناهجویانری انداخت که ظاهرا یک شبه میهمان ناخوانده خوان سرمایه شده بودند .و لابد مامی معضلات و بری حقوقی طبقه کارگر اروپا را بایستی در متن هجمه و روی آوری میلیونی انسانهای نگون بختری کره خود قربانی همین سیاستهرای سررمرایره داری هستند را یکباره انداخرت .عررو راسریرسرم و رکررار “اسلام توبیا “ :سربرآوردن مقولا ی مانند کره “نسبیت تررهرنرگری “ ئوری منسوخ و مهوع رجمه واقعی اش در قاموس سودپرستی سرمایره اسلام پناهی و قدی خراته و مذهب معنا مری یابد از دالانها و پستوهای نمور اتکار بورژوازی بره یکباره رو به جامعه ا وما یک وار پمپاژ مریرشرود . این دست آویزهای سیستم های مر جع سرمرایره محملی شد برای بیان نفرت و قروم پررسرتری و راسیسم و نژادپرستی برای گروه ها و دسته جرات ابع سیستم که مترصد چنین تررصرت هرایری هستند، ا مشروعیت نداشته و جایگاه طبرقرا ری خود را با دستاویزهای جردیرد بره جرامرعره و مخاطبین شان اثبات کنند .در این میان اتکرار و عقاید بشدت پوسیده ناسیونالیستی و مذهبی در میان خیل پناهجویان در عامل با هیولای مذهب
و سرمایه و راسیسم غیر خودی قویت میشود . را جایی که عملا گروه های اسلامری و رفرکررات اسلامی که خود عامل اساسی تقر، مرحررومریرت، خشونت و آوارگی میلیونی همان مردم هسرترنرد این بار بصورت ناجی و مفری قابرل ا رکرا و در دسترس برای هویت و قومیت و مذهبی باشند که شدیدا بعنوان هویت صنعی پناهجویران برخرورد مردم جهان داده میشود .هویت کاذبی که از هرر سو قدی و قویت میشود و میان پناهرجرویران تاصله می اندازد . قسیم ها و عاریف گیت گونه و بشدت مذهب زده ای که پناهجویان را بره گرروه های اتغانی، عرب،کرد و ایرانی قسیم میکرنرد و انسانیت آنها را در لوای این عاریف و کلیشه های قوم پرستانه خدشه دار کرده و راه را بررای نرزاع های مهوع و نژادپرستانه باز میکند . صویر قرابرل هضم و مقبولی که ا فاقا سرمایه و مذهب عامدانه میخواهند از قربانیان سیستم شان به بیرون ارائره دهند، و لابی گری، میلیتاریسم و جنون پرول و قدرت را از پ پشت جنگ،کشرترار و وحشرت کودکان با قویت جریانات و دولرترهرای مراتروق ار جاعی اسلامی مستتر نمایند، ظاهرا با سناریوی سرمایه و مذهب جور در می آید .اما در این میان سیاست واحدی که در قابل با این صویر سیاه و وحشتناک در مقابل بشریت امرروز قررار دارد، مبارزه متحدانه و سازمان یاتته با هیولای جنگ و کشتار و سودپرستی است .پناهجویان هم بایستی با کیه بر ا حاد و خرود سرازمران دهری حرول سیاستهای انسانی دتاع از حق پرنراهرجرویری از کرامت و حرمت انسانی شان دتاع کرنرنرد .و برر مبنای سیاستی اصولی و درست در دتاع از حقوق پایه ای و خواستها و مطالبات بر حق شان خود را متشکل و سازمان یاتته کنند.
هیرش مجیدنیا

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail