شرکت سازمان پناهندگان ایرانی بی مرز در تظاهرات علیه اعدام

شرکت سازمان پناهندگان ایرانی بی مرز در تظاهرات علیه اعدام در میدان سرگل استکهلم ۰۱/۰۸/۲۰۲۰

همچنین مصاحبه دو تن از فعالین سازمان پناهندگان بیمرز

لیلا مهتر عباس و آزاده بارزاده اقاجاری

لیلا مهتر عباس


************************************


آزاده بارزاده اقاجاری
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail