سرنگونی جمهوری اسلامی بی اما و اگر

در چند روز گذشته یعنی روزهای اول ماه دی امسال موج اعتراضات مردمی و کارگری در ایران که از چند سال پیش تاکنون ادامه داشته است، به اوج خود رسیده است، و طبقه کارگر ایران و مردم خشمگین را که خواهان یک زندگی بهتر و انسانی هستند، با شعارهای “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و صدها شعار دیگر که کل حکومت و نظام را نشانه گرفته است، آشکارا و شجاعانه در شهرها و خیابانهای ایران فریاد زدند. مردم زحمتکش حکم به سرنگونی جمهوری اسلامی داده اند و برای اجرای آن وارد میدان شدند. حکومتی که دارای کارنامه ای بدنام در جنایات و سرکوب مردم ایران از بدو تاسیس اش تاکنون است. اعتراض مردم زحمتکش و طبقه کارگر در سرتاسر ایران برعلیه حاکمیت جمهوری اسلامی بعنوان مسبب و بانی هزاران معضل در جامعه از قبیل؛ فقر، گرانی، نابرابری، اختلاس، دزدی، دستگیری، سرکوب، خفقان، بیکاری، فحشا، نبود آزادیهای فردی و اجتماعی، نداشتن حقوق شهروندی و … است. این اعتراضات یک هفته گذشته، اعتراضی از اعماق جامعه به کلیت جمهوری اسلامی بعنوان حافظ نظام سرمایه داری است که مردم خواهان سرنگونی آن هستند.

سران حکومت جنایتکار اسلامی ایران در این اعتراضات از ترس حمله مردم و از دست دادن قدرت و حاکمیت شان با در دست داشتن رسانه های صوتی و تصویری صدا و سیما و تریبونهای بیشمار دیگری که همگی در راستای ترویج خرافه و مذهب قرار دارند وعده سرخرمن میدهند. اط اصولگرا و اصلاح طلب و بنفش و بسیجی و سپاهی همه با یکدست تهدید به سرکوب میکنند و با دست دیگر میخواهند “حساب مردم و اعتراض شان” را از “آشوبگران وابسته به بیگانه” جدا کنند! این قدرت اعتراض زحمتکشان است که کل رژیم جنایت کار و دزد اسلامی را به لرزه درآورده است.

سرنگونی جمهوری اسلامی بی اما و اگر هدف این اعتراضات است. امروز مردم کارگر و زحمتکشی که برای برقراری آزادی و برابری و رفاه به میدان آمده اند و مبارزه میکنند، تلاش دارند مانع سر راهشان یعنی دیکتاتوری اسلامی سرمایه را کنار بزنند که با تمامی قوا گله های لمپن سپاه و بسیج، نیروی انتظامی و لباس شخصی و اطلاعاتی اش را برای حمله به مردم آزادیخواه گسیل کرده است. اما تاریخ دوباره ورق میخورد. در سال ۱۳۵۷ کارگران و مردم ازادیخواه برعلیه استبداد و نابرابری در رژیم شاه بپاخاستند و رژیم سلطنتی را را سرنگون کردند. اینبار نوبت جمهوری اسلامی است که میرود به دست مردم آزادیخواه و برابری طلب سرنگون شود، تا بتوان یک دنیای بهتر و انسانی و عاری از هر نوع سرکوب و استثمار را بنا نهاد. مرگ بر جمهوری اسلامی! زنده باد خیزش میلیونی مردم در ایران علیه ارتجاع مذهبی و نظم سرمایه داری!
پردل زارع
٣ ژانویه ٢٠١٨

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail