سازماندهی جدید سازمان بیمرز در سوئد

Drawing

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم که واحدهای سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز در سازمانهدهی جدید به قرار زیر می باشند. لازم به توضیح است که برخی از این واحدهای مانند استکهلم و یوتوبوری فعال بوده اند اما جهت برقراری ارتباط موثرتر و کاراتر و همچنین با توجه به وضعیت پناهندگان برای ارتباط با شهرهایی همچون استکهلم و یوتوبوری، سازمان سرارسری پناهندگان واحد سوئد تصمیم گرفت که با فعال کردن واحدهای دیگر، این امکان را فراهم کند که دسترسی به مسئولین واحدها آسانتر باشد.
از تاریخ اعلام این اطلاعیه، عزیزان پناهجو می توانند با مسئولین این واحدها ارتباط بگیرند.
واحد استکهلم: محمود محمدزاده ٠٧٣۶٢٢٨٧٢۶
واحد یوتوبوری: ابوبکر شریف زاده ٠٧٢٢٩١٨٠٧٠
واحد لینشوپینگ: محمود شهابی ٠٧٠٧۴٧١٩٣۴
واحد بودن – شمال سوئد:
هیرش مجید نیا ٠٧٣۵٩٢٠٣۶۵
پردل زارع ٠٧٣۵٩٢٠۴۶٨

سازمان سراسربی پناهندگان ایرانی – بیمرز
واحد سوئد

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail