سازمامدهی جدید سازمان بیمرز

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم که واحدهای سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بیمرز در سازمانهدهی جدید به قرار زیر می باشند. لازم به توضیح است که برخی از این واحدهای مانند استکهلم و یوتوبوری فعال بوده اند اما جهت برقراری ارتباط موثرتر و کاراتر و همچنین با توجه به وضعیت پناهندگان برای ارتباط با شهرهایی همچون استکهلم و یوتوبوری، سازمان سرارسری پناهندگان واحد سوئد تصمیم گرفت که با فعال کردن واحدهای دیگر، این امکان را فراهم کند که دسترسی به مسئولین واحدها آسانتر باشد.
از تاریخ اعلام این اطلاعیه، عزیزان پناهجو می توانند با مسئولین این واحدها ارتباط بگیرند.
واحد استکهلم: محمود محمدزاده ٠٧٣۶٢٢٨٧٢۶
mahmood
محمود محمد زاده
***********************************************
واحد یوتوبوری: ابوبکر شریف زاده ٠٧٢٢٩١٨٠٧٠
FB_IMG_1529276554113
ابوبکر شریف زاده
************************************************
واحد لینشوپینگ: محمود شهابی ٠٧٠٧۴٧١٩٣۴
************************************************
واحد بودن – شمال سوئد:
هیرش مجید نیا ٠٧٣۵٩٢٠٣۶۵
received_1965432627115721
هیرش مجید نیا
***********************************************
پردل زارع ٠٧٣۵٩٢٠۴۶٨
IMG_6046
پردل زارع
***********************************************

سازمان سراسربی پناهندگان ایرانی – بیمرز
واحد سوئد

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail