دولت ترکیە در تدارک انتقال افشین سهراب زادە بە مکانی نامعلوم

دولت ترکیە در تدارک انتقال افشین سهراب زادە بە مکانی نامعلوم

امروز در گفت و گو با خانم فرشتە تاج همسر افشین سهراب زادە دریافتیم کە دولت ترکیە قصد دارد او را از کمپ کایسری بە مکان نامعلوم انتقال دهد. فرشتە تاج و وکیل مدافع افشین برای دیدار با افشین بە کمپ کایسری خواهند رفت تا در صورت امکان ایشان را ملاقات کنند.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگی در یک اقدام غیر مسئولانە صلاحیت افشین سهراب زادە را بە زیر سوال بردە و ایشان را در لیست تعیین کشوری برداشتە است.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز ضمن محکوم کردن دولت ترکیە برای ادامە بازداشت و اذیت و آزار افشین سهراب زادە، اقدام کمیساریای عالی سازمان ملل در امورد پناهندگی را مبنی بر رد صلاحیت پناهندگی افشین سهراب زادە را عملی غیر مسئولانە دانستە و از مجامع بین المللی و سازمانهای مدافع حقوق بشر میخواهد کە UNHCR حمایت خود را از افشین سهراب زادە و همسر و یگانە فرزندشان ادامە دادە و برای آزادی افشین و خانوادەاش ادامە و همچنین انتقال بە کشور ثالث تلاش بکنند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail