درخواست آزادی فوری آقای دیاکو نقشینە

بە مقامات دولت ترکیە
موضوع: درخواست آزادی فوری آقای دیاکو نقشینە

با احترام فراوان

سازمان ما (سازمان سفراسری پناهندگان ایرانی- بی مرز) International Organisation of Iranian Refugees مطلع شدەایم کە آقای دیاکو نقشینە بمنظور نجات جان خود از دست جمهوری اسلامی ناچار بە عبور از مرز ترکیە یونان شدە کە متاسفانە توسط مرزبانان ترکیە دستگیر و اکنون در کمپ ادرنە در بازداشت بسر می برد. آقای نقشینە سالها بعنوان فعال سیاسی علیە جمهوری اسلامی مبارزە کردە و برای حفظ جان خود بە قصد رفتن بە اروپا ناچارا راهی مرزها شدە است.
بر اساس اطلاعاتی کە بدست ما رسیدە آقای نقشینە در مرز ترکیە یونان دستگیر و روانە کپ ادرنە شدە است.

با توجە بە فعالیتهای ایشان علیە جمهوری اسلامی تردیدی در این نیست کە اگر ایشان بە ایران استرداد شود با مخاطرات جدی جانی روبرو خواهد شد.

لذا ما مصرانە از شما تقاضا داریم کە ابتدا او را از کمپ ادرنە آزاد کنید تا نگرانی شدید و بحق ما و بستگان او و سایر سازمانهای مدافع پناهندگی از خطر استرداد او بە ایران برطرف شود و دوم اینکە بر اساس کنوانسیون ١٩۵١ ژنو با این فعال سیاسی شناختە شدە رفتار کنید.

متاسفانە بە دلیل اقدامات وحشیانە جمهوری اسلامی با پناهجویان و فعالین سیاسی از جملە شکنجە و اعدام نگرانی ما یک پایە واقعی دارد و امیدواریم شما (مقامات ذیربط عمیقا بر این معضل واقف باشید و با آزادی آقای دیاکو نقشینە، ما را از امنیت جانی ایشان مطمئن کنید.
بە امید اقدام فوری شما

سعید آرمان
دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی
١٩ فوریە ٢٠٢٢

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail