درباره تحمیل حجاب اسلامی به زنان:

درباره تحمیل حجاب اسلامی به زنان:

‎فرض کنید از شما به عنوان یک مرد بخواهند که علاوه بر پوشیدن یک دست لباس کامل، یک عبای استین داردکمه دار هم به تن کرده وبعد به دور خود یک پارچه هم بپیچید و علاوه بر ان سرو صورت و موی خود را هم با چندین چیز مختلف بپوشانید و بعد هم به شما بگویند که با أین پوشش در یک ظهر تابستانی در هوای ۴٠درجه در خیابان های پر إز دود و ترافیک پرازدحام شهر به انجام أمور روز مره خود بپردازید ایا زیر بار خواهید رفت ؟ … اگرمجبورتان کنند چطور؟! آری دوستان اینها همه شاید مشتی هم نباشد نمونه خروار إز مشکلات بیشمار مادران و خواهران ما و در یک کلام زنان ستمدیده و بی حقوق ایران. إنسانهای مبارز و فداکار و إز خود گذشته که با وجودتمامی ظلم وجورهایی که نه تنها إز دست أین حکومت آدم خوار کشیده اند قربانی سوء تفاهم ها ،عدم آگاهی و غرور تعصبات ما مردان نیز شده اند ( والبته که تعصب خود مترادفی برأی حماقت است) ما جنس از خودراضی که خود را مالک و صاحب اختیار زن میدانیم و کلیه حقوق انسانی و اجتماعی أو را از جمله حق انتخاب پوشش، حق طلاق ،حضانت فرزند و حق اعتراض به قوانین زن ستیزانه مردسالاری و مذهب رانیزاز آنها سلب کرده ایم .اری ما میگوییم ما چرا که أین فرهنگ مرد سالار پدر سالار زورگو و قلدر مآب راما مردان به وجود أورده ایم نه زنان ،زنی که همواره سپر بلای بی کفایتی هاو بی لیاقتی های ما در طول تاریخ بوده است. موجود مظلومی که ظاهراً از روز ازل که خود را در کنار مرد دید( به قول أدیان به اصطلاح اسمانی ما) متهم به ارتکاب به نخستین گناه و محکوم به سرزنش و مجازاتی أبدی گردید روندی که تا به امروز نیز ادامه دارد و چه بسیار از زنان خردمند و اگاه که به جرم زن بودن و بدلیل تسلط خرافه و زن ستیزی در طول تاریخ نرینه محورزنده زنده در آتش تحجر و حماقت سیستم مردسالاری و مذهب سوختند سنگسار شدند به دار آویخته شدند و صدای فریادو اعتراض خود به أین بی عدالتی ها را به گور بردند. شاید بگویید أین مسائل مربوط به گذشته دور است اما در واقعیت میبینیم که اینگونه نیست هنوز هم گاه وبی گاه درایران و سایر کشورهایی که قوانین اسلامی و ارتجاعی حاکم هستند زنان همواره قربانی خشونت و تعصب کورکورانه مناسبات سرمایه و قوانین ضد زن مذهبی هستند. در کشور ایران تحت حاکمیت حکومت جنایتکار اسلامی روزانه ما شاهد هستیم که فلان آخوند مرتجع بنا به درک فسیل گونه خود از جامعه،به زعم خود بد حجابی زنان را مسبب بروز بلاهای طبیعی می داند این ادعای احمقانه شاید در نگاه اول مضحک به نظر برسد ولی در أعماقش حکایت از دردی دیرینه دارد و زخم کهنه ای رااشکار میکند که گویا نه تنها قصد بهبود ندارد بلکه عفونتش تمامی اذهان ،أفکار ،وحتی امیال مارا مسموم کرده است در ابتدا گفتم و بازهم میگویم که روی سخن من در این مقاله با مردم و پسران سرزمینم هست به راستی تا به حال کمی در خلوت خود فکر کرده اید که این حجاب اجباری و تحمیلی بر زنان و دختران علاوه بر پایمال کردن ازادی های فردی و اجتماعی ایشان چه توهین علنی و مستقیمی به شخصیت و شعور وفرهنگ حیثیت مرد إیرانی است. یعنی ما به این درجه از توحش و عدم کنترل امیال جنسی خود رسیده ایم که یک زن و دختر غیر از اینکه خود را لأی صد من لحاف و پتو نپیچید رَآه دیگری برأی ظاهر شدن در برابر چشمان حریص ما ندارد، یعنی مرد إیرانی چنین بیمار جنسی وخطرناکی أست؟ این درست است که چشم و زبان میتواند مغز را به بی راهی وگمراهی بکشاند اما یعنی تا این حد!! ببینید تبلیغات ومغز شوییهای این اخوند های ملعون چگونه در ذهن های ما رسوخ کرده که حتی اگر به طور مثال دختری با پوشش کامل درملاء عام ظاهر شود فقط مثلاً به خاطر قد مانتویی که بر تن کرده (که از نظر منطقی یه پوشش کاملاً زاید و بی دلیل است) از طرفی حتی جوانان امروزی و تحصیل کرده و به ظاهر با فرهنگ متهم به داشتن پوشش نامناسب یا همان بد حجابی میشود کار به جایی رسیده که متاسفانه در مواردی حتی خود زنان هم این مطالب را تأیید می کنند. گفتنی ها بسیار و وقت تنگ است پس سخن را کوتاه کرده حق مطلب را برأی شما دوستان و عزیزانی که سر بلندی و ازادی و ارتقاء فرهنگی این مرز و بوم برایتان دغدغه است أدامی کنم .امروزه در گوشه وکنار ایران عزیزمان شیر زنان و دخترانی دلاور به پا خواسته اند هما نانی که حکومت اسلامی آنان را در مقولاتیً چون خرد ارزش رأی و حتی ارزش جان نصف خود به حساب می آوریم ولی در عمل به دفعات ثابت کرده اند که هزاران بار از ما دلیر تر، مقاوم تَر ، ثابت قدم تَر ،خستگی و تسلیم نا پذیرترند همانان که در سی و نه سال عمر ننگین حکومت اسلامی، با اعتراضات خود و مبارزات گسترده شان با ارکان جمهوری اسلامی خود از جمله همین زیر بار حجاب اسلامی واجباری مطابق میل رژیم نرفتندو همواره خاری در چشم این زالو های آدم کش بوده اند. واینبار با این سرپیچی علنی از رعایت حجاب اجباری در میادین شهرهای مختلف کشورمان و با به خطر انداختن موقعیت و حتی جان خود اقدام به اعتراضی فراگیر وگسترده علیه این بی عدالتی ها کرده اند. در راستای پیش برد أهداف این جریان آزادی خواهانه زنان ایران هر انسان آزادیخواه و برابری طلبی باید حمایت خوداز این جنبش را به هرطریقی که می تواند اعلام کند.
زنده باد مبارزات برابری طلبانه زنان و مردان

امیرحسین پورابوالقاسم ۲۰۱۷/۰۲/۰۶

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail